Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

kWh miara rozliczeń

Od 1 sierpnia 2014 roku wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do rozliczeń z klientami w jednostkach energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh), a nie na podstawie dostarczonej objętości gazu (m³).

Mnożnik dzięki któremu można zamienić jednostki objętości (m³) na jednostki energii (kWh)nazywany jest współczynnikiem konwersji.

Nasz kalkulator przeliczy dla Ciebie m³ na kWh.

Przeliczenie m³ na kWh

Przeliczenia zużycia w m³ na zużycie w kWh można dokonać za pomocą następującego wzoru:

Współczynnik konwersji

Do wyliczenia współczynnika konwersji potrzebujemy dwie wartości:

 1. Ciepło spalania gazu ziemnego (licznik ułamka)
  Jest to wartość kaloryczna Paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) zgodnie z algorytmem z normy PN-EN ISO 6976:2008 wyrażona w MJ/m³.

  • ciepło spalania Paliwa gazowego zmienia się w zależności od składu chemicznego, na który ma wpływ źródło jego pochodzenia. Uwarunkowania te są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego miesięcznego ciepła spalania,
  • dla gospodarstw domowych, do wyliczenia współczynnika konwersji przyjmowana będzie średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania (dla danego obszaru) z miesięcy okresu rozliczeniowego.
 2. Wartość 3,6 (mianownik ułamka)
  W celu konwersji jednostek energii wyrażonej w MJ na kWh konieczne jest wykonanie działania z uwzględnieniem poniższych założeń:

  • ciepło spalania jest wyrażone w MJ/m³
  • 1 MJ/m³ = 1 MWs/m³
  • przeliczając m³ na kWh dokonujemy równocześnie zamiany jednostek, z czego wynika pojawienie się wartości 3,6 w mianowniku:

Współczynnik konwersji obliczany będzie:

 • dla pobierających Paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 (kWh/h) – np. klientów indywidualnych – jako iloraz:
 • dla klientów posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym – na podstawie średniej ważonej wskazanego przez urządzenie ciepła spalania,
 • dla pozostałych klientów pobierających Paliwa gazowe w ilości większej niż 110 (kWh/h) – na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online