Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej

1. Wybierz lub zaznacz właściwe pola

* pola obowiązkowe

2. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący)
Reprezentowany przez
Uwaga!

W przypadku wybrania reprezentacji przez pełnomocnika, niezbędne jest przesłanie oryginału pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej za zgodność. Wniosek będzie realizowany po otrzymaniu przez G.EN. wspomnianego dokumentu.

3. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
Wykaz urządzeń gazowych, w których Wnioskujący będzie odbierać paliwo gazowe w dniu rozpoczęcia jego dostarczania:
4. Oświadczenia Wnioskującego
Wnioskowany okres obowiązywania umowy*
Tytuł prawny do korzystania z Obiektu*
Na czas
i w ramach tego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.

Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do wskazanej powyżej Obiektu.

Cel zużycia paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego: *
Oświadczam, że jestem pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 23d Ustawy o podatku akcyzowym *

Należy załączyć do niniejszego oświadczenia oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wydanego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy.

Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia Paliwo gazowe pobierane na podstawie Umowy przeznacza na następujące cele, określone na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego:

lp. przeznaczenie paliwa gazowego stawka akcyzy zużycie paliwa gazowego [%]
1 na cele opałowe przez: gospodarstwa domowe (Art. 31b. ust. 2 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym)
Za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
zwolnione
2 na cele opałowe przez (Art. 31b. ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym):

- do przewozu towarów i pasażerów koleją,

- do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

- w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;

- w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

- przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

zwolnione
3 na cele opałowe (Art. 31b. ust. 2 pkt. 2) - 8) Ustawy o podatku akcyzowym) przez:

- organy administracji publicznej,

- jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- podmioty systemu oświaty o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

- podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

zwolnione
4 użycia paliwa gazowego w procesach (Art. 31b. ust. 3 pkt. 2) – 3) Ustawy o podatku akcyzowym)

- produkcji energii elektrycznej,

- produkcji wyrobów energetycznych.

zwolnione
5 wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń (Art. 31b. ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym), użyte:

- w przypadkach, o których mowa w art. 31b. ust. 1 pkt. 1) – 5) Ustawy, lub

- na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów

zwolnione
6 do napędu (Art. 31b. ust. 3 pkt. 1) Ustawy o podatku akcyzowym):

- statków powietrznych,

- w żegludze, włączając rejsy rybackie (z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy)

zwolnione
7 Art. 89 ust. 1 pkt. 13) Ustawy o podatku akcyzowym – na cele opałowe (z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem).

Celem opałowym jest np. wykorzystanie Paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków.

1,38zł/GJ
8 do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem (spełniające warunki określone w Art. 89 ust. 2c Ustawy o podatku akcyzowym) 0 zł
Oświadczam, że posiadam status Publicznego Podmiotu Leczniczego *
7. Deklarowana roczna wielkość zużycia paliwa gazowego*
6. Dane kontaktowe osoby do uzgodnień związanych z realizacją Umowy
7. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości
  1. Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres email: iod@gen.com.pl jak również formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej dostępnej pod TYM adresem
  2. Dane z Wniosku przetwarzane są w celu realizacji umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (art. 6 ust 1. lit b RODO).
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz sprzeciwu w związku z przetwarzanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Państwa danymi osobowymi.
  4. Pełne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie uzyskać na naszej stronie internetowej: www.gen.com.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Uwaga!

Możesz zapoznać się ze wzorcem naszej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w zakładce WZORY UMÓW.

Wysyłanie...

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online