Ochrona taryfowa odbiorców paliwa gazowego

Ochrona taryfowa dla odbiorców paliw gazowych 

Podpisana przez Prezydenta RP 15 grudnia 2023 Ustawa o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła utrzymuje przez pierwszą połowę roku 2024 obecne rozwiązania dotyczące maksymalnych cen gazu, które zostały zapisane 15 grudnia 2022 r. w Ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

W 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 ochrona taryfowa klientów korzystających z gazu będzie polegać na:

 • zastosowaniu maksymalnej ceny paliwa gazowego na poziomie 200,17 zł/MWh netto
 • zastosowaniu stawek opłat innych niż cena paliwa gazowego (np. opłata abonamentowa) w wysokości nie wyższej, niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r.
 • zastosowaniu stawek za świadczenie usług dystrybucji w wysokości nie wyższej niż uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r.
 • refundacji poniesionych kosztów podatku VAT za gaz rozliczanej przez samorządy.

Dla kogo ochrona taryfowa?

Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy w 2022 i 2023 roku korzystali z ochrony taryfowej, czyli:

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach *
 • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe

* Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w których całość kupowanego gazu będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Kto nie dopełni obowiązku złożenia oświadczenia, podlega karze grzywny od 500 do 50 000 złotych. Sąd może także orzec zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co należy zrobić, aby mieć ochronę taryfową na rok 2023 i pierwsze półrocze 2024?

 • Gospodarstwa domowe nie muszą składać oświadczeń i są objęte taryfą ochronną automatycznie.
 • Pozostałe podmioty uprawnione (klienci biznesowi) w celu skorzystania z ochrony taryfowej zobowiązani są do złożenia oświadczenia.

Jeżeli jesteś odbiorcą paliw gazowych, o którym mowa w art. 62ba ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wyślij nam odpowiednie oświadczenie nie rzadziej, niż raz do roku, co oznacza, że musisz to zrobić także w 2023 roku oraz w 2024 roku. Pobierz formularz oświadczenia

Którzy odbiorcy nie muszą składać oświadczenia, jeśli zrobili to w 2022 roku?

Jeżeli jesteś Odbiorcą  o których mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne musisz złożyć oświadczenie JEDEN raz, więc jeśli zrobiłeś to w ubiegłych latach, ponowne złożenie oświadczenia nie jest konieczne. Pobierz formularz oświadczenia

Jak wysłać oświadczenie?

Oświadczenie powinno być dostarczone w oryginale z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentacji, za pośrednictwem:

 • poczty polskiej/firmy kurierskiej na adres G.EN. GAZ ENERGIA, Centrum Obsługi Klienta, ul. Domaniewska 37, 02-672, Warszawa
 • lub przesłane w wersji elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym posiadającym kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez dostawcę usług zaufania – oświadczenie można przesłać poprzez formularz

Jak wypełnić oświadczenie?

Pierwszą część Oświadczenia wypełnij danymi Strony umowy (Nabywca). Tabela z danymi punktów poboru powinna zawierać dane Odbiorcy. Oświadczenie powinno być podpisane przez Stronę umowy (Nabywcę) lub przez Pełnomocnika Strony umowy, którym może być Odbiorca, np. Dyrektor Szkoły na podstawie Pełnomocnictwa szczególnego podpisuje Oświadczenie w imieniu Strony Umowy, którą jest Powiat. Jeżeli Oświadczenie jest podpisane przez Pełnomocnika, wymagane jest dostarczenie Pełnomocnictwa razem z Oświadczeniem.

Jakie są maksymalne stawki za paliwo gazowe zgodnie z Ustawą?

Poniższa tabela reprezentuje stawki opłat zgodne z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. (Dz.U. z 2022 poz.2687)