Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Pracuj z nami

Etapy rekrutacji

Dołącz do naszego zespołu! Znajdziesz tu przyjazne środowisko pracy i możliwości rozwoju.

Sprawdź kogo szukamy i wyślij zgłoszenie

Obecnie nie prowadzimy żadnej rekrutacji

Rozmawiamy z kandydatami

Podczas spotkania porozmawiamy o kompetencjach, wzajemnych oczekiwaniach oraz odpowiemy na wszelkie pytania. Dla wybranych stanowisk przeprowadzimy testy weryfikujące umiejętności.

Zadzwonimy z informacją

Niezależnie od wyniku rekrutacji, skontaktujemy się z każdym uczestnikiem rozmów kwalifikacyjnych.

Osoby zainteresowane pracą w G.EN. GAZ ENERGIA mogą przesłać swoje dokumenty (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@gen.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wysyłając do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. . swoich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
1. Przekazane nam przez Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w poniższych w celach i na podstawie poniższych przepisów:
•w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b RODO – tj. przetwarzamy je w celu podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą (przeprowadzenia procesu rekrutacji) przed zawarciem umowy. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy.
•w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. wizerunek), przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ustęp 1 litera a RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
•jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
•w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ustęp 1 litera f RODO).
•w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.

2. Państwa dane są przechowywane przez okres:
a) 3 miesiące od zamknięcia procesu rekrutacji na dane stanowisko w przypadku bieżącej rekrutacji,
b) w przypadku danych wykraczających poza wskazane w Kodeksie pracy w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy – do czasu odwołania przez Państwa zgody, a w przypadku braku odwołania zgody – nie dłużej niż przed upływem 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji,
c) do czasu realizacji Państwa żądania usunięcia danych osobowych (przed upływem 3 miesięcy od zamknięcia procesu rekrutacji),
d) w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej i będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia oraz 10 lat licząc od końca roku w którym stosunek pracy wygasł.

3. Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do: prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do powiadomienia odbiorców, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu
5. Macie również Państwo prawo do zgłoszenia się do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.. jeżeli macie zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: iod@gen.com.pl lub pisemnie na adres GEN z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.