Nowa wersja aplikacji mobilnej - zrób aktualizację

Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej G.EN. Prosimy o pilną aktualizację na stronie Play Google.

Informacja na temat potencjalnego obowiązku raportowania przez niektórych z końcowych odbiorców gazu ziemnego wynikającego z wejścia w życie Rozporządzenia REMIT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 326 z dnia 08.12.2011, str. 1-16 – zwane dalej „Rozporządzeniem REMIT” ) zawiera normy prawne zapobiegające nadużyciom na hurtowych rynkach energii. Rozporządzenie to ustanawia:

  • zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych;
  • obowiązek podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej;
  • zakaz manipulacji na hurtowych rynkach energii;
  • obowiązek raportowania zawieranych transakcji dostawy gazu ziemnego.

Specyficzne uwarunkowania prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej mogą spowodować, iż końcowi odbiorcy gazu ziemnego mogą zostać objęci regulacjami w zakresie każdego z wymienionych powyżej obszarów. Niniejszy tekst skupia się jednak wyłącznie na obowiązku raportowania zawieranych transakcji dostawy gazu ziemnego.

Szczegółową treść obowiązku raportowania transakcji zawieranych na rynku gazu ziemnego Komisja Europejska dopracowała poprzez wydanie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie przekazywania danych wdrażającego art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz. Urz. UE L 363 z dnia 18.12.2014r, str. 121-142 – zwane dalej „Rozporządzeniem wykonawczym”).

Dwa przytoczone powyżej akty prawne są podstawowym źródłem norm w zakresie obowiązków raportowania ustanawianych przez Rozporządzenie REMIT. Cennym źródłem informacji na ten temat jest także strona internetowa Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (zwanej dalej „Agencją”) www.acer.europa.eu (zakładka REMIT). Agencja ta jest podmiotem, do którego podmioty zobowiązane mają obowiązek przekazywać swoje raporty. Aktualne informacje związane z Rozporządzeniem REMIT znajdują się ponadto na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/aktualnosci-remit.

Nadmienić należy, iż chociaż generalnie obowiązek raportowania dotyczy umów zawieranych na hurtowym rynku energii, Rozporządzenie REMIT za uczestników hurtowego rynku energii uznaje także odbiorców końcowych, których zdolność konsumpcji jest równa bądź przekracza 600 GWh rocznie. Oznacza to, iż odbiorcy końcowi spełniający to kryterium są objęci obowiązkiem raportowania zawartych umów dostawy gazu ziemnego do Agencji. Przy czym warto dokładnie przeanalizować zapisy szczegółowe mówiące o tym, w jaki sposób oblicza się zdolność konsumpcji na potrzeby Rozporządzenia REMIT. W niektórych przypadkach stwierdzenie, czy dany odbiorca końcowy jest zobowiązany do raportowana zawartych umów do Agencji jest zadaniem dość trudnym.

Odbiorca końcowy, który ustali, iż jest zobowiązany do raportowania zawartych umów dostawy gazu ziemnego do Agencji winien podjąć następujące działania:

  1. Zarejestrować się jako uczestnik hurtowego rynku energii. Rejestracji należy dokonać na stronie Urzędu Regulacji Energetyki – https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/prawo/prawo-wspolnotowe/remit/rejestracja-remit. Po dokonaniu rejestracji uczestnikowi hurtowego rynku energii przyznawany jest tzw. kod ACER
  2. Rozpocząć raportowanie umów dostawy gazu ziemnego do Agencji. Można to robić samodzielnie lub też za pomocą pośrednika. Termin rozpoczęcia raportowania jest różny dla różnych rodzajów umów, przy czym w przypadku umów, jakie ze swoimi odbiorcami zawiera G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. został on wyznaczony na dzień 7 kwietnia 2016r. Raportowanie wybranych rodzajów umów należy rozpocząć automatycznie, w przypadku innych raportowania dokonuje się jedynie na uzasadnione żądanie Agencji lub doraźnie.
  3. Poinformować G.EZ GAZ ENERGIA Sp. z o.o. (lub każdego innego dostawcę, od którego pobierają Państwo paliwo gazowe) o fakcie podlegania obowiązkowi raportowania umów do Agencji. Każda umowa musi być raportowana przez obie strony transakcji, dostawca gazu ziemnego musi zatem wiedzieć, które umowy dostawy gazu ziemnego do odbiorców końcowych podlegają obowiązkowi raportowania. Ustawodawca nie przewidział w jakiej formie informacja ta ma być przekazana do dostawcy gazu. Poniżej załączamy wzór deklaracji, który może być użyty do tego celu.

Niniejszym zastrzegamy, iż powyższa informacja nie stanowi porady prawnej udzielanej Państwu, a jej celem jest jedynie zwrócenie uwagi na nowe regulacje prawa europejskiego, których funkcjonowanie w obrocie może wpłynąć na zakres Państwa obowiązków opisanych powyżej. Ponadto G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jako spółka prawa handlowego nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążącej interpretacji przepisów prawa, w tym Rozporządzenia REMIT. Tym samym powyższa informacja powinna stanowić jedynie wyjściowy punkt dla dokonania we własnym zakresie szerszej i dokładniejszej analizy zagadnienia podlegania wskazanym obowiązkom. G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podjęcie lub brak podjęcia jakiegokolwiek działania w wyniku wykorzystania powyższych informacji.

Pilne komunikaty rynkowe zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)

Obecnie brak pilnych komunikatów rynkowych