Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatku akcyzowym (6 grudnia 2008 roku) sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Stawki akcyzy dla Paliwa gazowego
Stawki akcyzy dla Paliwa gazowego określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy są zróżnicowane i wynoszą ze względu na jego przeznaczenie:
na cele opałowe 1,28 zł/GJ
do napędu silników spalinowych 0,0 zł/GJ
do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy 0,0 zł/GJ
Przeliczniki wartości opałowej wyrażone w GJ na metry sześcienne określone są w
art. 88 ust. 7 pkt 4 Ustawy i wynoszą odpowiednio:
dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E 31,0 GJ/1000 m
dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy -
Lw 27,0 GJ/1000 m3
Ls 24,0 GJ/1000 m3
Ln 20,0 GJ/1000 m3
Lm 16,0 GJ/1000 m3
Finalny nabywca gazowy i pośredniczący podmiot gazowy
Ustawa przewiduje dwa rodzaje podmiotów w kontekście obciążenia sprzedaży paliwa gazowego akcyzą oraz obowiązkami odbiorcy i sprzedawcy paliwa gazowego w zakresie podatku akcyzowego:
1. Finalny nabywca gazowy

Finalnym nabywcą gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 19a) Ustawy jest podmiot, który nabywa na terytorium kraj, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe jednocześnie niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Sprzedaż przez G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. paliwa gazowego finalnemu nabywcy gazowemu podlega opodatkowaniu akcyzą. Jako nabywca musisz wskazać na jaki cel przeznaczone jest paliwa gazowe. Jest to podstawa do naliczenia lub zwolnienia z akcyzy.

Formularz oświadczenia do pobrania na dole strony lub w najbliższym Biurze Oddziału. Należy go złożyć osobiście lub wysłać pocztą do G.EN. GAZ ENERGIA.

Nieodesłanie wypełnionego oświadczenia spowoduje konieczność naliczenia podatku akcyzowego. Po przeliczeniu, podatek akcyzowy będzie wynosić od 3 do 4 gr. od 1m³ w zależności od rodzaju gazu.

2. Pośredniczący podmiot gazowy

Pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23d) Ustawy jest podmiot, który:

 • dokonuje sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów gazowych, lub
 • używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub
 • używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, lub
 • będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywający wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 • będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, nabywającym wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywającym wyroby gazowe na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub
 • będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającymi wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub
 • będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywającą wyroby gazowe z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym, który zgodnie z art. 16 ust. 3a pisemnie powiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Sprzedaż przez G.EN. Gaz Energia sp. z o.o. paliwa gazowego pośredniczącemu podmiotowi gazowemu nie podlega opodatkowaniu akcyzą. Odbiorca sam dokonuje rozliczeń z fiskusem z tytułu zużycia paliwa gazowego do celów niezwolnionych z akcyzy lub sprzedaży finalnemu nabywcy.

Zwolnienia od akcyzy

Nowelizacja Ustawy wprowadza szereg zwolnień od podatku akcyzowego. Zwolnienia te zostały zawarte w art. 31b ust. 1 – 4 Ustawy, które zamieszczamy poniżej:

 1. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:
  1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
  2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
  3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
  4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
  5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
 2. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez:
  1. gospodarstwa domowe;
  2. organy administracji publicznej;
  3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do:
  1. napędu:
   • statków powietrznych,
   • w żegludze, włączając rejsy rybackie – z wyłączeniem prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 ust. 2;
  2. użycia w procesie produkcji energii elektrycznej
  3. użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.
 4. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, użyte:
  1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, lub
  2. na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania tych wyrobów.

W przypadku wątpliwości co do możliwości zwolnienia od akcyzy prosimy o wystąpienie do właściwych organów finansowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej Państwa konkretnej sytuacji.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online