Zasady rozliczeń

Sposób rozliczania w G.EN

Klienci poniżej 110 KWh/h

Pracownik Operatora Systemu Dystrybucji raz w roku dokonuje odczytu licznika. W pozostałych miesiącach proponujemy:

  • Rozliczenia międzyokresowe, czyli rzeczywiste umożliwiają dokonywanie samodzielnego rozliczania zużywanego gazu w oparciu o podawane stany gazomierza.
    Podajesz wskazanie licznika w eBOK lub Aplikacji. Możesz również napisać do nas maila. Sam decydujesz o terminie rozliczenia i płacisz za rzeczywiste zużycie.
  • Prognozowane zużycie gazu ustalamy na podstawie zużytych kWh w analogicznym okresie, z uwzględnieniem sezonowości.
    Wysyłamy Tobie plan zaliczkowy, który określa wysokość i terminy zapłaty oraz ilość gazu w m³.

Klienci powyżej 110 KWh/h

Rozliczenie następuje w miesięcznych okresach rozliczeniowych według cen dla danej grupy taryfowej.

Opłata składa się z:

  • opłaty za pobrane Paliwo gazowe w okresie rozliczeniowym stanowiącej iloczyn ilości pobranych przez Odbiorcę kWh tego Paliwa gazowego i jego ceny,
  • miesięcznej opłaty abonamentowej, naliczanej w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc.

Opłata za świadczone usługi dystrybucji składa się z:

  • opłaty stałej stanowiącej iloczyn mocy umownej, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki opłaty dystrybucyjnej stałej – opłata naliczana jest niezależnie od ilości pobranego Paliwa gazowego za każdy miesiąc i mocy faktycznie wykorzystanej,
  • opłaty zmiennej zależnej od ilości dostarczonego Paliwa gazowego stanowiącej iloczyn ilości pobranych przez Odbiorcę kWh tego Paliwa gazowego i stawki opłaty dystrybucyjnej.