Sprzedaż rezerwowa i sprzedaż z urzędu

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, kiedy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży. Jednakże sprzedawca rezerwowy świadczy usługi tylko tym odbiorcom, którzy wybrali jego ofertę w chwili zawarcia umowy kompleksowej lub złożyli „Oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego” .

W przypadku gdy Odbiorca dotychczas nie wybrał sprzedawcy rezerwowego, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej zawartej przed dniem 18 czerwca 2019 r. o postanowienia dotyczące sprzedaży rezerwowej. Wniosek znajduje się tutaj

Sprzedawca z urzędu to podmiot świadczący usługi kompleksowe odbiorcom którzy nie wskazali w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego, albo wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł realizować rezerwowej umowy sprzedaży/kompleksowej,

Jeśli w takiej sytuacji Odbiorca nie zgłosi operatorowi informacji o zawarciu nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Odbiorcę nie podejmie sprzedaży paliw gazowych – wówczas operator systemu dystrybucyjnego zawrze umowę sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w imieniu i na rzecz tego Odbiorcy.

W rezultacie, Odbiorca będzie miał zagwarantowane ciągłe dostawy gazu ziemnego bez podejmowania dodatkowych działań. Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu, a także o przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego/z urzędu oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Następnie, Sprzedawca rezerwowej/z urzędu przekaże Odbiorcy jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w terminie 30 dni oraz poinformuje o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.

Sprzedawca rezerwowy świadczy usługi Odbiorcom przyłączonym do sieci G.EN. Operator Sp. z o.o.

GEN oferuje sprzedaż rezerwową / z urzędu dla odbiorców końcowych paliwa gazowego, przyłączonych do sieci G.EN. Operator Sp. z o.o.

  • Jeżeli Odbiorca chciałby wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego – powinien zapoznać się z Ofertą sprzedaży rezerwowej.
  • Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych w przypadku sprzedaży rezerwowej/z urzędu rozliczani są wg Taryfy G.EN., zatwierdzonej przez Prezesa URE, to znaczy według tych samych cen, co pozostali Odbiorcy w gospodarstwach domowych.
  • Odbiorcy biznesowi w przypadku sprzedaży rezerwowej/z urzędu rozliczani są wg Cennika Rezerwowego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki G.EN.
  • Odbiorca końcowy (w tym odbiorca domowy) może wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego lub innego wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, oraz upoważnić operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (Umowa sprzedaży rezerwowej). W tym celu, odbiorca powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego.
  • W przypadku konieczności zawarcia Umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawrze ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu Umowę sprzedaży rezerwowej/z urzędu.
  • W przypadku przyjęcia poniższej Oferty, Umowa sprzedaży rezerwowej/z urzędu obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę. Umowa ta może ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy końcowego dotarło do sprzedawcy rezerwowego. Odbiorca może wskazać też późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca, który wskutek wyżej opisanych okoliczności, zawrze umowę ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu, nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu rozwiązania zawartej z nim umowy.
  • Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. A sprzedawca rezerwowy/z urzędu przekaże odbiorcy końcowemu, z którym zawarł umowę w powyżej opisanym trybie, jeden egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Oferta sprzedaży paliw gazowych G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jako sprzedawcy rezerwowego/z urzędu dla wybranych grup 

Odbiorcy biznesowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator

Konsumenci przyłączeni do sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator

Taryfa Sprzedawcy, Taryfa OSD i Cennik Rezerwowy

 

Najczęściej zadawane pytania o sprzedaż rezerwową

Kim jest sprzedawca rezerwowy?

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy umowa z dotychczasowym sprzedawcą wygaśnie lub dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności.

Dlaczego otrzymałem oświadczenie o sprzedawcy rezerwowym?

Wypełniając takie oświadczenie, gwarantujesz sobie ciągłe dostawy gazu ziemnego bez dodatkowych działań. To sprzedawca rezerwowy dopełni wszelkich formalności niezbędnych do zachowania ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorcy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta lub przez dotychczasowego sprzedawcę.

Czy muszę wypełnić oświadczenie o sprzedawcy rezerwowym?

Nie jest to obowiązkowe, ale warto to zrobić, jeśli nie wskazałeś sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej. W przypadku braku wskazania sprzedawcy rezerwowego, zostanie ci automatycznie przypisany sprzedawca z urzędu.

Jaki podmiot jest sprzedawcą rezerwowym dla klientów G.EN. Operator ?

Sprzedawcą rezerwowym jest:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000918001

W jaki sposób mam odesłać oświadczenie?

Po wydrukowaniu i podpisaniu oświadczenia, możesz wysłać je na adres korespondencyjny: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przesłać podpisane podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym na adres cok@gen.com.pl

Jaka jest taryfa, cennik sprzedawcy rezerwowego?

Aktualny Cennik sprzedaży rezerwowej dla klientów biznes można znaleźć tutaj

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych rozliczani są wg Taryfy G.EN., zatwierdzonej przez Prezesa URE, to znaczy według tych samych cen, co pozostali Odbiorcy w gospodarstwach domowych.