Sprzedaż rezerwowa i sprzedaż z urzędu

Sprzedawca rezerwowy

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, kiedy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży. Jednakże sprzedawca rezerwowy świadczy usługi tylko tym odbiorcom, którzy wybrali jego ofertę w chwili zawarcia umowy kompleksowej lub złożyli „Oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego” .

W przypadku gdy Odbiorca dotychczas nie wybrał sprzedawcy rezerwowego, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej zawartej przed dniem 18 czerwca 2019 r. o postanowienia dotyczące sprzedaży rezerwowej. Wniosek znajduje się tutaj

Sprzedawca z urzędu to podmiot świadczący usługi kompleksowe odbiorcom którzy nie wskazali w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego, albo wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł realizować rezerwowej umowy sprzedaży/kompleksowej,

Jeśli w takiej sytuacji Odbiorca nie zgłosi operatorowi informacji o zawarciu nowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Odbiorcę nie podejmie sprzedaży paliw gazowych – wówczas operator systemu dystrybucyjnego zawrze umowę sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w imieniu i na rzecz tego Odbiorcy.

W rezultacie, Odbiorca będzie miał zagwarantowane ciągłe dostawy gazu ziemnego bez podejmowania dodatkowych działań. Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu, a także o przyczynach zawarcia tej umowy, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego/z urzędu oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Następnie, Sprzedawca rezerwowej/z urzędu przekaże Odbiorcy jeden egzemplarz umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, w terminie 30 dni oraz poinformuje o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy.

Sprzedawca rezerwowy świadczy usługi Odbiorcom przyłączonym do sieci G.EN. Operator Sp. z o.o.

GEN oferuje sprzedaż rezerwową / z urzędu dla odbiorców końcowych paliwa gazowego, przyłączonych do sieci G.EN. Operator Sp. z o.o.

  • Jeżeli Odbiorca chciałby wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego – powinien zapoznać się z Ofertą sprzedaży rezerwowej.
  • Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych w przypadku sprzedaży rezerwowej/z urzędu rozliczani są wg Taryfy G.EN., zatwierdzonej przez Prezesa URE, to znaczy według tych samych cen, co pozostali Odbiorcy w gospodarstwach domowych.
  • Odbiorcy biznesowi w przypadku sprzedaży rezerwowej/z urzędu rozliczani są wg Cennika Rezerwowego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki G.EN.
  • Odbiorca końcowy (w tym odbiorca domowy) może wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego lub innego wybranego sprzedawcę rezerwowego z listy sprzedawców rezerwowych, prowadzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego, oraz upoważnić operatora systemu dystrybucyjnego do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (Umowa sprzedaży rezerwowej). W tym celu, odbiorca powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą paliwa gazowego i wskazać G.EN. jako sprzedawcę rezerwowego.
  • W przypadku konieczności zawarcia Umowy sprzedaży rezerwowej/z urzędu, operator systemu dystrybucyjnego, działając w imieniu i na rzecz tego odbiorcy końcowego przyłączonego do jego sieci, zawrze ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu Umowę sprzedaży rezerwowej/z urzędu.
  • W przypadku przyjęcia poniższej Oferty, Umowa sprzedaży rezerwowej/z urzędu obowiązuje od dnia zaprzestania dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę. Umowa ta może ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia przez odbiorcę końcowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym oświadczenie tego odbiorcy końcowego dotarło do sprzedawcy rezerwowego. Odbiorca może wskazać też późniejszy termin rozwiązania umowy. Odbiorca, który wskutek wyżej opisanych okoliczności, zawrze umowę ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu, nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu rozwiązania zawartej z nim umowy.
  • Operator systemu dystrybucyjnego poinformuje Odbiorcę o fakcie zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym/z urzędu w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. A sprzedawca rezerwowy/z urzędu przekaże odbiorcy końcowemu, z którym zawarł umowę w powyżej opisanym trybie, jeden egzemplarz umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

Oferta sprzedaży paliw gazowych G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. jako sprzedawcy rezerwowego/z urzędu dla wybranych grup

Odbiorcy biznesowi przyłączeni do sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator

Konsumenci przyłączeni do sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator

Wspólnoty Mieszkaniowe przyłączone do sieci dystrybucyjnej G.EN. Operator

Taryfa Sprzedawcy, Taryfa OSD i Cennik

 

Najczęściej zadawane pytania o sprzedaż rezerwową

Kim jest sprzedawca rezerwowy?

Sprzedawca rezerwowy to podmiot zapewniający sprzedaż paliwa gazowego w sytuacji, gdy umowa z dotychczasowym sprzedawcą wygaśnie lub dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie swojej działalności.

Dlaczego otrzymałem oświadczenie o sprzedawcy rezerwowym?

Wypełniając takie oświadczenie, gwarantujesz sobie ciągłe dostawy gazu ziemnego bez dodatkowych działań. To sprzedawca rezerwowy dopełni wszelkich formalności niezbędnych do zachowania ciągłości dostaw paliwa gazowego do odbiorcy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta lub przez dotychczasowego sprzedawcę.

Czy muszę wypełnić oświadczenie o sprzedawcy rezerwowym?

Nie jest to obowiązkowe, ale warto to zrobić, jeśli nie wskazałeś sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej. W przypadku braku wskazania sprzedawcy rezerwowego, zostanie ci automatycznie przypisany sprzedawca z urzędu.

Jaki podmiot jest sprzedawcą rezerwowym dla klientów G.EN. Operator ?

Sprzedawcą rezerwowym jest:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul Domaniewska 37, 02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000918001

W jaki sposób mam odesłać oświadczenie?

Po wydrukowaniu i podpisaniu oświadczenia, możesz wysłać je na adres korespondencyjny: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przesłać podpisane podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym na adres cok@gen.com.pl

Jaka jest taryfa, cennik sprzedawcy rezerwowego?

Aktualny Cennik sprzedaży rezerwowej dla klientów biznes można znaleźć tutaj

Odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwach domowych rozliczani są wg Taryfy G.EN., zatwierdzonej przez Prezesa URE, to znaczy według tych samych cen, co pozostali Odbiorcy w gospodarstwach domowych.