Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 30 czerwca 2022 roku klientów biznesowych obowiązuje Cennik Podstawowy z rabatem 25%

Przyłącze gazowe

Aby odbierać gaz potrzebne jest przyłącze gazowe. Oto kilka kroków, które pomogą Ci, jeżeli nie masz jeszcze przyłącza lub chcesz uaktywnić nieużywane przyłącze.
Złożenie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wypełnij odpowiedni Wniosek (dla poniżej 110 kWh/h lub powyżej 110 kWh/h), wydrukuj, prześlij pocztą lub dostarcz osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu, do którego ma nastąpić przyłączenie oraz numer księgi wieczystej. W przypadku braku tytułu można otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.
 • kopię mapy zasadniczej terenu do celów opiniodawczych, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją szafki gazowej w granicach działki.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej są wydawane, gdy warunki techniczno-ekonomiczne są spełnione w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości do 110 kWh/h lub w ciągu 45 dni dla ilości powyżej 110 kWh. Można je odebrać osobiście w Biurze lub otrzymać na adres wskazany we Wniosku.

Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Masz już przyłącze od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie odbierasz gazu? Pomiń ten krok

Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • wypełniony formularz Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego – jeżeli Umowa ma być podpisana przez pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego potrzebna jest również niepotwierdzona kopia.
 • numery: KRS, NIP oraz REGON

Na podstawie zebranych danych pracownik G.EN. przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której określi termin realizacji przyłącza.

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej
 • Jej wykonanie zleć uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Taką decyzję może wydać organ administracji publicznej np. starostwo.
 • Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności (ważnej przez 6 miesięcy) oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza protokołami.
Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego

Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Umowa zostanie przygotowana i przesłana na Twój adres. Opłaty zaczną być naliczanie od chwili rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

Wniosek dostarcz osobiście lub wyślij do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN.

Do wniosku dołącz:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji,
 • kopia uprawnień kierownika budowy.
Kroki 2 i 3 oraz 3 i 4 mogą być prowadzone równolegle.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online