Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, wprowadziliśmy obowiązek umawiania terminu i godziny wizyty w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 801 429 429.
Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Przyłącze gazowe

Aby odbierać gaz potrzebne jest przyłącze gazowe. Oto kilka kroków, które pomogą Ci, jeżeli nie masz jeszcze przyłącza lub chcesz uaktywnić nieużywane przyłącze.
Złożenie Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wypełnij odpowiedni Wniosek (dla poniżej 110 kWh/h lub powyżej 110 kWh/h), wydrukuj, prześlij pocztą lub dostarcz osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z Obiektu, do którego ma nastąpić przyłączenie oraz numer księgi wieczystej. W przypadku braku tytułu można otrzymać jedynie opinię o technicznych możliwościach przyłączenia do sieci.
 • kopię mapy zasadniczej terenu do celów opiniodawczych, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją obiektu oraz proponowaną lokalizacją szafki gazowej w granicach działki.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej są wydawane, gdy warunki techniczno-ekonomiczne są spełnione w ciągu 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku dla poboru gazu w ilości do 110 kWh/h lub w ciągu 45 dni dla ilości powyżej 110 kWh. Można je odebrać osobiście w Biurze lub otrzymać na adres wskazany we Wniosku.

Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Masz już przyłącze od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie odbierasz gazu? Pomiń ten krok

Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej:

Wniosek możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Wraz z Wnioskiem dołącz:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
 • wypełniony formularz Zgoda na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
 • oryginał pełnomocnictwa lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego – jeżeli Umowa ma być podpisana przez pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego potrzebna jest również niepotwierdzona kopia.
 • numery: KRS, NIP oraz REGON

Na podstawie zebranych danych pracownik G.EN. przygotowuje Umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której określi termin realizacji przyłącza.

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej
 • Jej wykonanie zleć uprawnionemu wykonawcy, na podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Taką decyzję może wydać organ administracji publicznej np. starostwo.
 • Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności (ważnej przez 6 miesięcy) oraz dokonuje sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza protokołami.
Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego

Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego możesz przesłać online lub wypełnić, wydrukować i przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do najbliższego Oddziału.

Umowa zostanie przygotowana i przesłana na Twój adres. Opłaty zaczną być naliczanie od chwili rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego.

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego

Wniosek dostarcz osobiście lub wyślij do odpowiedniego Biura Oddziału G.EN.

Do wniosku dołącz:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopię pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej oraz z przeprowadzonej próby szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji,
 • kopia uprawnień kierownika budowy.
Kroki 2 i 3 oraz 3 i 4 mogą być prowadzone równolegle.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online