Zmiana rodzaju gazu – prace adaptacyjne dla odbiorców w gminie Karlino i Biesiekierz

Od 13 czerwca do 11 lipca 2023 r. Operator systemu dystrybucji (G.EN. Operator sp. z o.o) będzie prowadził u odbiorców przyłączonych do sieci OSD prace adaptacyjne urządzeń gazowych w celu dostosowania tych urządzeń do zmiany zasilania z gazu ziemnego zaazotowanego na gaz ziemny wysokometanowy.

Prace adaptacyjne urządzeń gazowych zostaną przeprowadzone bezpłatnie przez upoważnionych przedstawicieli spółki G.EN. Operator sp. z o.o., a wykonujący je monterzy będą legitymować się identyfikatorem, który będzie można zweryfikować przy pomocy dokumentu tożsamości. Czynności związane z adaptacją urządzeń gazowych mogą potrwać w zależności od typu i ilości urządzeń od 20 do 60 minut.

Zmiana rodzaju gazu wymaga zmiany Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, dlatego Odbiorcy objęci pracami adaptacyjnymi otrzymają szczegółowy projekt zmian w Umowie w korespondencji listownej od G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

 

  • W okresie prowadzenia prac adaptacyjnych przez OSD prosimy nie zgłaszać stanu licznika gazowego w celu rozliczenia międzyokresowego (OSD przekaże informacje o stanie licznika na dzień zmiany rodzaju paliwa gazowego do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.)
  • Ze względów bezpieczeństwa urządzenia gazowe nie powinny być użytkowane bez ich adaptacji do nowego rodzaju gazu ziemnego.
  • Zabronione jest użytkowanie urządzeń gazowych, które nie zostały odpowiednio dostosowane (po dniu określonym w Harmonogramie)
  • W przypadku braku dostosowania urządzeń gazowych z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, OSD wstrzyma dostawę gazu ziemnego ze względów bezpieczeństwa do czasu zaadaptowania urządzeń do nowego rodzaju gazu.
  • W związku z ww. zmianą rodzaju gazu ziemnego wystąpią przerwy (do 12 godzin) w dostarczaniu paliwa gazowego w terminach szczegółowo wskazanych w Harmonogramie prowadzenia prac adaptacyjnych
  • Sprawdź adres i termin prac: https://genoperator.pl/harmonogram-prac-adaptacyjnych .

Szczegółowe informacje na temat zmiany rodzaju paliwa gazowego i prac adaptacyjnych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wraz z informacją na temat zasad bezpiecznej adaptacji urządzeń gazowych znajdują się na stronie: https://genoperator.pl/zmiana-gazu-karlino

Informację można też uzyskać pod numerem telefonu Oddziału G.EN. Operator w Karlinie 94 312 08 78, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.