Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Wykonanie wymiany gazomierzy na terenie działania Oddziału Kaźmierz

1. Zakres zamówienia dot. wykonania wymiany gazomierzy miechowych G4 w ilości ca. 1463 sztuki:
1) wykonanie demontażu istniejącego gazomierza,
2) montażu nowego gazomierza z Unismartem na czynnych przyłączach gazowych,
3) dostarczenie protokołów montażu – protokół stanowi załącznik Numer 3 do umowy,
4) dostarczenie listy z numerami gazomierzy i Unismartów zamontowanych na czynnych przyłączach gazowych,
5) uruchomienie reduktora,
6) odpowietrzenie gazomierza,
7) sprawdzenie szczelności i oplombowanie,
zgodnie z instrukcją Zamawiającego dot. wymiany gazomierza.

2. Termin realizacji
Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, przewidywany termin wykonania zadania: 20.05.2021 r.
Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 22.12.2020r. do godz. 10:00 w tytule wpisując oferta na wymianę gazomierzy na O. Kaźmierz.

4.Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się osobami zdolnymi do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem, posiadającymi Uprawnienia Energetyczne Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci
gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe. W zakresie 4) montażu – prace niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci.
Kwalifikacje do rodzajów urządzeń: 7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. i kwalifikacje do robót objętych niniejszym ogłoszeniem.

5.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7.Postanowienia dodatkowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
2. Organizator przetargu wymaga od wybranego Oferenta zachowania w poufności wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania ww. Umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonaniem. W związku z powyższym Organizator przetargu podpisze z wybranym Oferentem również stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Formularze
Projekt umowy
Wzór protokołu

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online