Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Wykonanie budowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia w m. Łowęcice, gm. Jaraczewo

Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy stacji gazowej wysokiego ciśnienia w m. Łowęcice, gm. Jaraczewo.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=4000m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łowęcice, gm. Jarczewo.

2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac nastąpi nie później niż do dnia 27.09.2021 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:
Wymagany termin składania ofert: 15.04.2021 r.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
– do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
– do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=4000m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łowęcice, gm. Jarczewo.

przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

 

Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=4000m3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Łowęcice, gm. Jarczewo przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:
Z uwagi na długie terminy dostaw kluczowych materiałów technologicznych oraz okres panującej pandemii ( COVID ), zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2022 roku
Odpowiedź 1:
Nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji do 30.04.2022 r.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w formie oryginału gwarancji bankowej podpisanej elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź 2:
Tak .

Pytanie 3:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź 3:
Tak.

Pliki do pobrania

SIWZ budowa stacji Łowęcice
Zał. 1 - 11 - Formularze
Zał. 12 - projekt umowy
Zał. 14 - Projekt wykonawczy - SRP Łowęcice

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online