• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Przetarg: Wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości i szczelności, odwodnienie i osuszenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 mm Kębłowo – Rybno o długości ca, 14.140 mb.

2018-07-12

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości i szczelności, odwodnienie i osuszenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 mm Kębłowo – Rybno o długości ca, 14.140 mb.
 
1.Zakres zamówienia - obejmuje:
wykonanie hydrostatycznej próby wytrzymałości i szczelności gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 mm; relacji Kębłowo - Rybno wraz z odwodnieniem i osuszeniem gazociągu oraz wykonaniem projektu techniczno – organizacyjnego próby.
 
2.Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia zadania –20.08.2018r. – próba hydrostatyczna
24.08.2018r. – odwodnienie i osuszenie gazociągu
 
3.Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 20.07.2018r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. 
 
4.Warunki udziału w postępowaniu
4.1. Oferent winien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci gazowych, która pełniąc funkcję kierownika próby odpowiedzialna będzie za bezpieczeństwo i właściwy przebieg prób ciśnieniowych. 
 
4.2. Z uwagi na prowadzenie prac w obszarach strefy zagrożenia wybuchem oraz możliwości wystąpienia stężenia metanu przekraczającego 10% DGW, Wykonawca przed przystąpieniem do prac musi przygotować i zatwierdzić w G.EN. Gaz Energia Sp. z o. o. polecenie prac gazoniebezpiecznych wraz z instrukcją prowadzenia prac.
Wykonawca zobowiązany posługiwać się do wykonania zadania osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci gazowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – gr. 3 pkt. 5
Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. oraz wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiących przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatnich pięciu lat.
      
4.3. Każdy z Oferentów zobowiązany jest do dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na trasie wybudowanej sieci gazowej w celu zapoznania się z warunkami terenowymi.
 
5.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6.Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7.Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 5 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8.Postanowienia dodatkowe
8.1. Cena za wykonanie zamówienia wskazana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z  Ogłoszenia, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Zamówienia.
 
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego przetargu w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9.Dane kontaktowe
a.Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

powrót do listy aktualności

do góry