• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie badania stanu izolacji oraz ocena skuteczności działania ochrony katodowej

2018-06-13

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
wykonanie badania  stanu  izolacji oraz ocena skuteczności działania ochrony katodowej na gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z lokalizacją występujących defektów.
 
1.Zakres zamówienia - obejmuje:
wykonanie badania stanu izolacji oraz ocena skuteczności działania ochrony katodowej na:
I. gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ciechnowo – Starogard  o długości  19 850  mb. Z odgałęzieniem do stacji gzowej w Rusinowie wraz z lokalizacją  występujących defektów,
II.gazociągu stalowym relacji Rybno - Luzino o długości 17 400 mb. wraz z lokalizacją   występujących defektów,
 polegające m. in. na:
- Zlokalizowaniu defektów izolacji gazociągu i określenie ich wielkości (wagę względną defektów). 
- Przynajmniej co 100 m wykonanie pomiaru rezystywności gruntu i głębokości posadowienia gazociągu, a
  każdorazowo w miejscach defektów izolacji lub wypłyceń gazociągu.
- Określeniu skuteczność działania ochrony katodowej w defektach izolacji.
- Określeniu na podstawie wykonanych pomiarów miejsc przewidzianych do naprawy izolacji oraz ich
   oznaczenie na trasie gazociągu.
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 
2.Termin realizacji
Wymagany termin zakończenia zadania – 30.10.2018 r.
 
3.Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 27.06.2018r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie.
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.                   Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. 
 
4.Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany posługiwać się do wykonania zadania osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.        Do oferty należy dołączyć kopię przedmiotowych uprawnień oraz wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiących przedmiot ogłoszenia, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat ze wskazaniem ich rodzaju, daty wykonania, nazwy i adresu inwestora oraz referencje potwierdzające należyte ich wykonanie.
 
5.Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6.Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się warunkami i wymogami określonymi w niniejszym zamówieniu. Końcowa ocena i wybór oferty dokonane będą na podstawie:
-ceny – 60%,
-wiarygodność i doświadczenie – 40%
 
7.Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego przetargu w każdym czasie i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

powrót do listy aktualności

do góry