• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Wykonywanie budowy przyłączy poinwestycyjnych gazu średniego ciśnienia z PE

2018-06-08

1. Zakres:
1.1. Budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia z rur PE od czynnej sieci gazowej Zamawiającego do nieruchomości Klientów, punktu gazowego redukcyjnego lub red. – pom., zespołu gazowego lub stacji gazowej, na terenie działania Oddziału Karlino, obejmującego tern gmin: Karlino, Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Ustronie Morskie, Siemyśl, Białogard, Sławoborze, Rąbino, Świdwin, Resko, Rymań, Miastko, Biały Bór. 
 
1.2. Wykonanie fundamentów pod punkt gazowy red – pom, zespół gazowy lub stacje gazowe, zgodnie z warunkami  technicznymi oraz projektem budowlanym.
 
1.3. Wykonanie posadowienia układów zaporowo – upustowych stacji gazowych, jeśli występują, wraz ze stalowymi przewodami wejściowymi oraz wyjściowymi łączącymi układy ze stacją.
 
1.4. Przeprowadzenie wymaganych prób oraz pomiarów.
 
1.5. Ponadto Oferent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez Polskie Prawo Budowlane oraz Wytyczne dla Dokumentacji Powykonawczej obowiązującej w G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o..
 
2. Zakres prac do wykonania kompletnej budowy przyłączy obejmuje:
- roboty nawierzchniowe, rozbiórka i odtworzenie według wymagań zarządców
  /właścicieli terenów, przez które przebiega rura gazowa,
- roboty ziemne, wykopy i zasypanie z zagęszczeniem,
- roboty montażowe przyłącza wraz ze szafką gazową/ punktem gazowym,
- wykonanie ewentualnych przecisków oraz przewiertów,
- montaż rur ochronnych, przeciskowych,
- połączenie wybudowanego przyłącza z istniejącą siecią gazową oraz konieczną zabudową,
- oznakowanie identyfikacyjne,
- wykonanie skutecznego czyszczenia,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- uzgodnienie wejścia/wyjścia z działki z właścicielami gruntów przez które przebiega sieć gazowa,
- zajęcie pasa drogowego,
- wykonanie fundamentu wraz z utwardzeniem wokół stacji / punktu gazowego o szerokości 0,5m,
- montaż korka mosiężnego na kurku wylotowym z punktu, zespołu gazowego lub zaślepki na złączu wylotowym ze stacji, zespołu gazowego,
- montaż punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego o przepustowości do 10 m3/h z jednym gazomierzem lub punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego o przepustowości do 10 m3/h z dwoma gazomierzami lub punktu gazowego redukcyjnego dla budynku wielorodzinnego ,
- wykonanie dokumentacji odbiorowej,
- obsługa geodezyjna powykonawcza,
- wykonanie włączenia do czynnej sieci gazowej pod nadzorem G.EN. GAZ ENERGIA.
2.1. G.EN. GAZ ENERGIA wymaga dostarczenia podpisanych protokołów odbioru końcowego wykonanych prac według następujących zasad i wzorów:
– protokół odbioru przyłącza do 10 m3/h,
- protokół odbioru przyłącza i układu pomiarowo - redukcyjnego.
Protokół odbioru przyłącza musi być podpisany z udziałem WYKONAWCY, ODBIORCY oraz Przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA i DOSTAWCY STACJI (w przypadku gdy wykonywane jest przyłącze ze stacją gazową (układem redukcyjno – pomiarowym) oraz zabudową stacji), tj. potwierdzenie wybudowania przyłącza lub przyłącza z zabudową i musi być dostarczony do G.EN. GAZ ENERGIA w ciągu max. 3 dni od daty podpisania.
Każde opóźnienie od tego terminu będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji przyłącza.
2.2. G.EN. GAZ ENERGIA zapewnia:
- kompletna dokumentację projektową przyłącza gazu,
- reduktor oraz gazomierz, 
- stację gazową, zespół gazowy o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300m3/h  włącznie lub punkt gazowy redukcyjno – pomiarowy o strumieniu objętości powyżej  10m3/h do 60m3/h włącznie w zależności od potrzeby,
- bezpłatny nadzór pracowników z właściwego Oddziału,
- nadzór nad uruchomieniem punktu gazowego, zespołu gazowego lub stacji,
- nadzór nad włączeniem do czynnej sieci gazowej.
 
3.Do obowiązków wykonawcy przyłącza należy:
- kompletne wykonanie przyłącza,
- wykonanie fundamentu,
- posadowienie na fundamencie stacji gazowej, zespołu gazowego, punktu gazowego powyżej 10m3/h,
- połączenie stacji, zespołu gazowego lub punktu gazowego powyżej 10m3/h z przyłączem,
- niezwłoczne usuwanie wszelkich wad, uchybień i usterek wynikłych w trakcie realizacji budowy przyłącza.
 
4. Przygotowany do posadowienia stacji gazowej powyżej 300m3/h, zespołu gazowego o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300 m3/h lub punktu gazowego red-pom o strumieniu objętości powyżej 10m3/h do 60 m3/h fundament, podlega protokolarnemu odbiorowi przez Dostawcę Stacji oraz Przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA od WYKONAWCY przyłącza. W przypadku fundamentów pod punkt gazowy red.-pom. o strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 60 m3/h dopuszcza się odbiór z fakultatywnym udziałem przedstawiciela Dostawcy Stacji. Odbiór pod względem poprawności wykonania tj. jakości oraz zgodności z projektem budowlanym. 
5. Każdorazowo Dostawca stacji zobowiązany jest do sprawdzenia wykonanego fundamentu.
6. W przypadku, gdy posadowienie stacji gazowej nie dojdzie do skutku, w wyniku niewłaściwego wykonania fundamentu kosztami ponownej dostawy i posadowienia stacji zostanie obciążony WYKONAWCA przyłącza.
7. W przypadku gdy firma Dostarczająca stację gazową powyżej 300m3/h, zespół gazowy o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300m3/h lub Punkt gazowy red-pom. o strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 60 m3/h odbierze wadliwie wykonany fundament i posadowi na nim stację, zespół gazowy  lub punkt gazowy, zostanie ona obciążona kosztami naprawy. 
 
3.Dodatkowe wymagania wobec Wykonawców
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się osobami zdolnymi do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem, posiadającymi uprawnienia  i kwalifikacje do robót objętych niniejszym ogłoszeniem. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót geodezyjnych na podstawie umów podpisanych przez Oferenta z innymi podmiotami, które posiadają stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania zadania.
4.Zastrzeżenia
 
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
b) W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas projekt umowy.
c) Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
5.Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
1. Zakres:
1.1. Budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia z rur PE od czynnej sieci gazowej Zamawiającego do nieruchomości Klientów, punktu gazowego redukcyjnego lub red. – pom., zespołu gazowego lub stacji gazowej, na terenie działania Oddziału Karlino, obejmującego tern gmin: Karlino, Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, Ustronie Morskie, Siemyśl, Białogard, Sławoborze, Rąbino, Świdwin, Resko, Rymań, Miastko, Biały Bór. 
 
1.2. Wykonanie fundamentów pod punkt gazowy red – pom, zespół gazowy lub stacje gazowe, zgodnie z warunkami  technicznymi oraz projektem budowlanym.
 
1.3. Wykonanie posadowienia układów zaporowo – upustowych stacji gazowych, jeśli występują, wraz ze stalowymi przewodami wejściowymi oraz wyjściowymi łączącymi układy ze stacją.
 
1.4. Przeprowadzenie wymaganych prób oraz pomiarów.
 
1.5. Ponadto Oferent jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez Polskie Prawo Budowlane oraz Wytyczne dla Dokumentacji Powykonawczej obowiązującej w G.EN. GAZ ENERGIA sp. z o.o..
 
2. Zakres prac do wykonania kompletnej budowy przyłączy obejmuje:
- roboty nawierzchniowe, rozbiórka i odtworzenie według wymagań zarządców
  /właścicieli terenów, przez które przebiega rura gazowa,
- roboty ziemne, wykopy i zasypanie z zagęszczeniem,
- roboty montażowe przyłącza wraz ze szafką gazową/ punktem gazowym,
- wykonanie ewentualnych przecisków oraz przewiertów,
- montaż rur ochronnych, przeciskowych,
- połączenie wybudowanego przyłącza z istniejącą siecią gazową oraz konieczną zabudową,
- oznakowanie identyfikacyjne,
- wykonanie skutecznego czyszczenia,
- przeprowadzenie próby szczelności,
- uzgodnienie wejścia/wyjścia z działki z właścicielami gruntów przez które przebiega sieć gazowa,
- zajęcie pasa drogowego,
- wykonanie fundamentu wraz z utwardzeniem wokół stacji / punktu gazowego o szerokości 0,5m,
- montaż korka mosiężnego na kurku wylotowym z punktu, zespołu gazowego lub zaślepki na złączu wylotowym ze stacji, zespołu gazowego,
- montaż punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego o przepustowości do 10 m3/h z jednym gazomierzem lub punktu gazowego redukcyjno – pomiarowego o przepustowości do 10 m3/h z dwoma gazomierzami lub punktu gazowego redukcyjnego dla budynku wielorodzinnego ,
- wykonanie dokumentacji odbiorowej,
- obsługa geodezyjna powykonawcza,
- wykonanie włączenia do czynnej sieci gazowej pod nadzorem G.EN. GAZ ENERGIA.
2.1. G.EN. GAZ ENERGIA wymaga dostarczenia podpisanych protokołów odbioru końcowego wykonanych prac według następujących zasad i wzorów:
– protokół odbioru przyłącza do 10 m3/h,
- protokół odbioru przyłącza i układu pomiarowo - redukcyjnego.
Protokół odbioru przyłącza musi być podpisany z udziałem WYKONAWCY, ODBIORCY oraz Przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA i DOSTAWCY STACJI (w przypadku gdy wykonywane jest przyłącze ze stacją gazową (układem redukcyjno – pomiarowym) oraz zabudową stacji), tj. potwierdzenie wybudowania przyłącza lub przyłącza z zabudową i musi być dostarczony do G.EN. GAZ ENERGIA w ciągu max. 3 dni od daty podpisania.
Każde opóźnienie od tego terminu będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji przyłącza.
2.2. G.EN. GAZ ENERGIA zapewnia:
- kompletna dokumentację projektową przyłącza gazu,
- reduktor oraz gazomierz, 
- stację gazową, zespół gazowy o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300m3/h  włącznie lub punkt gazowy redukcyjno – pomiarowy o strumieniu objętości powyżej  10m3/h do 60m3/h włącznie w zależności od potrzeby,
- bezpłatny nadzór pracowników z właściwego Oddziału,
- nadzór nad uruchomieniem punktu gazowego, zespołu gazowego lub stacji,
- nadzór nad włączeniem do czynnej sieci gazowej.
 
3.Do obowiązków wykonawcy przyłącza należy:
- kompletne wykonanie przyłącza,
- wykonanie fundamentu,
- posadowienie na fundamencie stacji gazowej, zespołu gazowego, punktu gazowego powyżej 10m3/h,
- połączenie stacji, zespołu gazowego lub punktu gazowego powyżej 10m3/h z przyłączem,
- niezwłoczne usuwanie wszelkich wad, uchybień i usterek wynikłych w trakcie realizacji budowy przyłącza.
 
4. Przygotowany do posadowienia stacji gazowej powyżej 300m3/h, zespołu gazowego o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300 m3/h lub punktu gazowego red-pom o strumieniu objętości powyżej 10m3/h do 60 m3/h fundament, podlega protokolarnemu odbiorowi przez Dostawcę Stacji oraz Przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA od WYKONAWCY przyłącza. W przypadku fundamentów pod punkt gazowy red.-pom. o strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 60 m3/h dopuszcza się odbiór z fakultatywnym udziałem przedstawiciela Dostawcy Stacji. Odbiór pod względem poprawności wykonania tj. jakości oraz zgodności z projektem budowlanym. 
5. Każdorazowo Dostawca stacji zobowiązany jest do sprawdzenia wykonanego fundamentu.
6. W przypadku, gdy posadowienie stacji gazowej nie dojdzie do skutku, w wyniku niewłaściwego wykonania fundamentu kosztami ponownej dostawy i posadowienia stacji zostanie obciążony WYKONAWCA przyłącza.
7. W przypadku gdy firma Dostarczająca stację gazową powyżej 300m3/h, zespół gazowy o strumieniu objętości powyżej 60m3/h do 300m3/h lub Punkt gazowy red-pom. o strumieniu objętości powyżej 10 m3/h do 60 m3/h odbierze wadliwie wykonany fundament i posadowi na nim stację, zespół gazowy  lub punkt gazowy, zostanie ona obciążona kosztami naprawy. 
 
3.Dodatkowe wymagania wobec Wykonawców
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się osobami zdolnymi do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem, posiadającymi uprawnienia  i kwalifikacje do robót objętych niniejszym ogłoszeniem. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie robót geodezyjnych na podstawie umów podpisanych przez Oferenta z innymi podmiotami, które posiadają stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania zadania.
4.Zastrzeżenia
 
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
b) W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas projekt umowy.
c) Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 
5.Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 

powrót do listy aktualności

do góry