• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Prowadzenie prac – badań archeologicznych podczas budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Sychowo, gm. Luzino.

2019-02-07

1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac - badań archeologicznych podczas budowy sieci  gazowej  średniego ciśnienia:
PE 100 RC SDR 11 de 63 mm o dł. 3800 mb w m. Sychowo, gm. Luzino, woj. pomorskie; zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 12.12.2018 r.
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.
 
2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji  zadania: 02.08.2019 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 18.02.2019r. do godz. 12:00 w tytule wpisując oferta nadzór archeologiczny Sychowo.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.
 
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto 
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej, 
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
 
8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie 
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty. 
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.
 
9. Dane kontaktowe
a.Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00). 
b.Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.). 
c.W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
 
Pytanie1: 
Czy zapytanie dotyczy nadzoru archeologicznego czy wyprzedzających badań ratowniczych?
Odpowiedź 1:
Zakres i rodzaj nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją ZA.5161.880-2.2018.SS Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Pytanie 2: 
Na jaką głębokość należy prowadzić ew. badania ratownicze, tzn. jak głęboko posadowiony jest gazociąg?
Odpowiedź 2:
Głębokość posadowienia gazociągu od 0,6 do 1,0 m.
 
Pytanie 3:
 W jakim terminie planują Państwo przeprowadzenie prac terenowych?
Odpowiedź 3:
Przewidywany czas prowadzenia prac budowlano – montażowych ok. 2 miesiące. Zakładane terminy realizacji zadania od marzec/kwiecień do czerwiec 2019r.
 

Do pobrania

powrót do listy aktualności

do góry