• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie projektu oraz budowy sieci gazowej średniego ciśn. wraz z przyłączami w m. Dobrzykowice,ul. Słonecznikowa,Lawendowa,Konopnickiej,etap II, gm. Czernica

2019-11-18

1. Przedmiot przetargu:
Wykonanie projektu wraz z budową sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 o dł. 263 mb  wraz z przyłączami – 7 szt. w m. Dobrzykowice, ul. Słonecznikowa, Lawendowa, Konopnickiej, etap II, gm. Czernica
 
2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.03.2021 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 29.11.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.000 PLN.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry