• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony dostawę odzieży ochronnej i roboczej wraz z obuwiem

2018-07-05

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 27.07.2018 roku do godz. 9:00.
 
1.Przedmiot przetargu: 
wykonywanie dostaw odzieży ochronnej i roboczej wraz z obuwiem
 
2. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 20.07.2018r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
4. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
5. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia oraz doświadczeniem Oferenta.
 
6. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN na zasadach określonych w SIWZ
 
7.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry