• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie projektu sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami w m. Otorowo Kamionki, Wincentowo oraz Krzeszkowice, gm. Szamotuły.

2019-11-18

1.Przedmiot przetargu: 
Wykonanie projektu sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 110/90/63 mm o dł. łącznej 6.200 mb w miejscowościach Otorowo Kamionki, Wincentowo oraz Krzeszkowice, gmina Szamotuły.
 
2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac wraz z przekazaniem dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.10.2020 r.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 29.11.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie projektu sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Otorowo Kamionki, Wincentowo oraz Krzeszkowice, gm. Szamotuły, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie 1: 
Czy całość będzie realizowana na jednym pozwoleniu na budowę czy jest przewidziany jakiś podział na etapy? Pytam, że względu na sporą różnicę w cenie uzyskania pozwolenia na budowę sieci powyżej 1 km.
 
Odpowiedź 1:
Realizację projektu można przyjąć na trzy etapy.
 
Pytanie 2:
Czy oprócz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na przejścia pod ciekami wodnymi przewidujecie Państwo konieczność uzyskania jeszcze innych dodatkowych pozwoleń specjalistycznych?
 
Odpowiedź 2:
Proszę o zapoznanie się z terenem.
 
Pytanie 3:
Czy będzie można od Państwa uzyskać mapę w dxf'ie? 
 
Odpowiedź 3: 
Tak, mapa będzie w wersji wektorowej.
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie projektu sieci gazowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Otorowo Kamionki, Wincentowo oraz Krzeszkowice, gm. Szamotuły, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie 1: 
Czy całość będzie realizowana na jednym pozwoleniu na budowę czy jest przewidziany jakiś podział na etapy? Pytam, że względu na sporą różnicę w cenie uzyskania pozwolenia na budowę sieci powyżej 1 km.
 
Odpowiedź 1:
Realizację projektu można przyjąć na trzy etapy.
 
Pytanie 2:
Czy oprócz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na przejścia pod ciekami wodnymi przewidujecie Państwo konieczność uzyskania jeszcze innych dodatkowych pozwoleń specjalistycznych?
 
Odpowiedź 2:
Proszę o zapoznanie się z terenem.
 
Pytanie 3:
Czy będzie można od Państwa uzyskać mapę w dxf'ie? 
 
Odpowiedź 3: 
Tak, mapa będzie w wersji wektorowej.
 

powrót do listy aktualności

do góry