• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie budowy sieci gazowej PE de 160/90/63 mm w m. Jurata, gm. Jastarnia.

2019-10-21

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160 mm o dł. 2.787 mb, de 90mm o dł. 423,5mb de 63 mm o dł. 1.818 mb w  m. Jurata, gm. Jastarnia.
 
2. Termin realizacji: 
Wymagany termin zakończenia prac ziemnych nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 06.11.2019r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Informujemy, że należy przewidzieć na inwestycji w Juracie następujące Zasuwy HAWLE z końcówkami do zgrzewania:
• 63 - 9 sztuk (skrzyżowania Kasztanowa/Mestwina, Ratibora/Międzymorze, Ratibora/Kasztanowa, Ratibora/Gołębiowskiego, Międzymorze/Mestwina, Świętopełka/Mestwina, Sosnowa/Ratibora [2 sztuki], Ratibora/Świętopełka);
• 90 – 6 sztuk (skrzyżowania Ratibora/Międzymorze, Ratibora/Świętopełka, 2 x 2 sztuki przy przejściach pod torami PKP);
• 160 – 1 szuka (skrzyżowanie Ratibora/Świętopełka).
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej w m. Jurata, gm. Jastrania, przedstawiamy poniżej pytania i odpowiedzi:
 
Pyt.: Proszę o udostępnienie profili podłużnych projektowanej sieci gazowej.
Odp.: Projektant zgodnie ze zleceniem przygotował profile przejść poprzecznych pod drogą wojewódzką oraz torami linii kolejowej Reda – Hel. Profile te zostały umieszczone na stronie z ogłoszeniem o przetargu.
 
Pyt.: Proszę o wykaz i średnice zasuw do montażu na projektowanym gazociągu.
Odp.: Zestawienie zasuw zostało przedstawione w uzupełnieniu do dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie z ogłoszeniem o przetargu w dniu 29.10.2019r.
 
Pyt.: Proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę.
Odp.: Oczekujemy na wydanie dec. pozwolenia na budowę (wnioski do Wojewody Pomorskiego oraz Starosty Puckiego i zostały złożone na przełomie sierpień/wrzesień).
 
Pyt.: Proszę o informację, czy istnieje możliwość wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych do końca maja 2020r.
Odp.: Zgadzamy się na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 29 maja 2019r. Jednocześnie zaznaczamy, że z naszego doświadczenia w prowadzeniu inwestycji na terenie Półwyspu Helskiego, roboty budowlano-montażowe w Juracie można kontynuować w okresie zimowym.
 
Pyt.: Prosimy o informację terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
Odp.: Planujemy rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie listopada po uzyskaniu dec. pozwolenia na budowę.
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci gazowej rozdzielczej w m. Jurata, gm. Jastrania, przedstawiamy poniżej pytania i odpowiedzi:
 
Pyt.: Proszę o udostępnienie profili podłużnych projektowanej sieci gazowej.
Odp.: Projektant zgodnie ze zleceniem przygotował profile przejść poprzecznych pod drogą wojewódzką oraz torami linii kolejowej Reda – Hel. Profile te zostały umieszczone na stronie z ogłoszeniem o przetargu.
 
Pyt.: Proszę o wykaz i średnice zasuw do montażu na projektowanym gazociągu.
Odp.: Zestawienie zasuw zostało przedstawione w uzupełnieniu do dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie z ogłoszeniem o przetargu w dniu 29.10.2019r.
 
Pyt.: Proszę o udostępnienie pozwolenia na budowę.
Odp.: Oczekujemy na wydanie dec. pozwolenia na budowę (wnioski do Wojewody Pomorskiego oraz Starosty Puckiego i zostały złożone na przełomie sierpień/wrzesień).
 
Pyt.: Proszę o informację, czy istnieje możliwość wydłużenie terminu realizacji prac budowlanych do końca maja 2020r.
Odp.: Zgadzamy się na wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 29 maja 2019r. Jednocześnie zaznaczamy, że z naszego doświadczenia w prowadzeniu inwestycji na terenie Półwyspu Helskiego, roboty budowlano-montażowe w Juracie można kontynuować w okresie zimowym.
 
Pyt.: Prosimy o informację terminie rozpoczęcia prac budowlanych.
Odp.: Planujemy rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie listopada po uzyskaniu dec. pozwolenia na budowę.
 

powrót do listy aktualności

do góry