• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na wykonanie budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ścinawa - etap I.

2018-03-09

1.     Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy gazociągu średniego ciśnienia – etap I w m. Ścinawa, gm. Ścinawa, powiat lubiński.
 
2. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 26.03.2018 r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
4. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
5. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
6. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN.
 
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Z uwagi na zapytania Oferentów dotyczących SIWZ na wykonanie budowy sieci w m. Ścinawa, przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
Projekt budowlany przewiduję wstrzymanie przepływu gazu na gazociągu ś/c o średnicy dn180 na terenie działki nr 20 obręb 4 Ścinawa  bez wskazania technologii wykonania wstrzymania ,jak również brak jest informacji  czy należy zachować przepływ gazu na  gazociągu, z kolei  projekt umowy &1 pkt 2. podpunkt 17) mówi o podłączeniu do istniejącego gazociągu. Brak precyzyjnego zapisu  po czyjej stronie są prace gazoniebezpieczne   - wstrzymanie przepływu gazu. Umowa  nie określa  kto wykonuje prace i ponosi koszty wstrzymania.
 
Odpowiedź 1:
Gazociąg PE de 125 wykonywany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowany będzie odcinek sieci gazowej o długości ok. 1980mb na podstawie posiadanego przez G.EN. projektu budowlanego. Drugi etap to odcinek gazociągu PE de 125 o długości ok. 860mb dla którego obecnie opracowywany jest projekt budowlany (przebieg trasy w załączeniu w tym przekroczenie czynnej i nieczynnej linii kolejowej oraz drogi krajowej). Budowa obydwu gazociągów (1980mb i 860 mb) jest przedmiotem postępowania przetargowego. Gazociąg PE de 125 objęty pozwoleniem łączy się z projektowanym gazociągiem PE de 125 na działce nr 164 w ulicy Hożej. Natomiast projektowany gazociąg PE de 125 będzie się łączył z zaprojektowanym a jeszcze niewybudowanym gazociągiem PE de 250 na działce nr 4/1. Gazociąg PE de 250 nie jest objęty niniejszym postępowaniem przetargowym.
Gazociągi nie są podłączone do sieci gazowej, dlatego nie będą prowadzone prace gazoniebezpieczne, a w średnica dn 180 została podana błędnie.
 
Pytanie 2:
Projekt umowy &3  pkt.2 zawiera informację o załączniku nr 3 – wykazie odejść pod przyłącza do wybudowania. Brak dołączonego  załącznika powoduje brak możliwości wyceny dodatkowych prac.
 
Odpowiedź 2:
Załącznik nr 3: Zestawienie odejść do przyłączy gazowych PE 100 RC SDR 11,0 de 32 mm zaprojektowanych w drodze powiatowej nr 1237D (dz. 282 obr. 1, dz. 546/1 obr. 2, 364 obr. 2,dz. 206 obr.2):
 
1. dz. 284/1 (obręb 1),
2. dz. 283 (obręb 1),
3. dz. 278 (obręb 1),
4. dz. 277/3 (obręb 1),
5. dz. 545 (obręb 2),
6. dz. 362/8 (obręb 2),
7. dz. 411/1 (obręb 2),
8. dz. 410/2 (obręb 2),
9. dz. 409/1 (obręb 2),
10. dz. 227 (obręb 2),
11. dz. 204/1 (obręb 2).
 
 
 
 
 

powrót do listy aktualności

do góry