• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm. Puck, woj. pomorskie

2018-06-08

1.Przedmiot przetargu:

Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 90/63 mm wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm.Puck.

2. Termin realizacji:

Wymagany termin zakończenia prac nie później niż do dnia 31.10.2018 r oraz przekazanie dokumentacji nastąpi nie później niż do dnia 30.11.2018 r.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 26.06.2018r. do godz. 12:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.

4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:

Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.

5. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium

Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000 PLN.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:

- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.

9. Dane kontaktowe:

Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

powrót do listy aktualności

do góry