• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Aktualności


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg na budowę sieci gazowej wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm. Puck, woj. pomorskie

2018-10-25

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 125/63 mm o łącznej długości 2.937 mb wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm. Puck.
 
2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac ziemnych nie później niż w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy  oraz przekazanie dokumentacji nastąpi nie później niż w ciągu 30dni od zakończenia prac budowlanych.
 
3. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 09.11.2018r. do godz. 12:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000 PLN.
 
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
9. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących zapisów w Umowie dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 125/63 mm o łącznej długości 2.937 mb wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm. Puck., przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
Czy z uwagi  na realizację zadania  przypadającego na okres zimowy, zostanie przesunięty umowny termin zakończenia w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur zewnętrznych oraz występującej zmarzliny?
 
Odpowiedź 1:
W związku z zapytaniem oferenta, odnośnie prowadzenia prac w okresie zimowym, G.EN. gaz Energia Sp. z o.o. odpowiada, że w przypadku ujemnych temperatur powierza lub obfitych opadów śniegu, dopuszczamy wstrzymanie prac do czasu ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i jednocześnie akceptujemy przesunięcie realizacji zadania o czas wstrzymania robót
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących zapisów w Umowie dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 125/63 mm o łącznej długości 2.937 mb wraz z przyłączami w m. Żelistrzewo, gm. Puck., przedstawiamy poniżej zapytania i odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
Czy z uwagi  na realizację zadania  przypadającego na okres zimowy, zostanie przesunięty umowny termin zakończenia w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur zewnętrznych oraz występującej zmarzliny?
 
Odpowiedź 1:
W związku z zapytaniem oferenta, odnośnie prowadzenia prac w okresie zimowym, G.EN. gaz Energia Sp. z o.o. odpowiada, że w przypadku ujemnych temperatur powierza lub obfitych opadów śniegu, dopuszczamy wstrzymanie prac do czasu ustąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i jednocześnie akceptujemy przesunięcie realizacji zadania o czas wstrzymania robót
 

powrót do listy aktualności

do góry