• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Zmiana danych Odbiorcy zawartych w Umowie


Zmiany zawartych w Umowie danych Odbiorcy, np.:

  • nazwiska,
  • adresu korespondencyjnego*,
  • adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  • innych danych (np. adresu e-mail, telefonu)*,

można dokonać, składając oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie. W oświadczeniu należy wskazać nr Klienta i nr Umowy.

Powyższe oświadczenie może być zgłoszone na formularzu Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy w Umowe kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, na dokumencie przygotowanym przez Odbiorcęlub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie w zakładce Kontakt.

Zgłoszenie pisemne może mieć formę listu, faksu lub elektroniczną (e-mail). Zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego można dokonać również telefonicznie na numer telefonu telefonicznego Biura Obsługi Klienta: 801 429 429.

Podpisane oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie można złożyć osobiście w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Oświadczenie o zmianie danych Odbiorcy zawartych w Umowie może także złożyć pełnomocnik Odbiorcy. W tym przypadku oryginał pisemnego pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopię należy załączyć do oświadczenia.

Gdy zmianie ulega nazwisko, Odbiorca powinien dostarczyć kserokopię obu stron dowodu osobistego zawierających dane osobowe, PESEL, adres zameldowania oraz serię i numer dowodu osobistego. Kserokopia po identyfikacji danych Odbiorcy zostanie zniszczona.

Gdy zajdzie taka konieczność, zostanie sporządzona nowa Umowa lub aneks do dotychczasowej Umowy.

* Uwaga: wypełnienie pola nie jest obowiązkowe, gdy Odbiorcy są konsumentami.


do góry