• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawarta jest pomiędzy G.EN. GAZ ENERGIA, a Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne i obejmuje sprzedaż oraz dystrybucję Paliwa gazowego do Odbiorcy. Umowa to czynność prawna oparta na ekwiwalentności świadczeń, co oznacza, że każda strona zobowiązuje się w niej do określonego rodzaju świadczeń na rzecz drugiej. Sprzedaż Paliwa gazowego jest jedną z czynności, dla której skuteczności jest wymagane podpisanie Umowy. W Umowie takiej dostawca gazu ziemnego zobowiązuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do dostarczania gazu ziemnego na rzecz oznaczonego Odbiorcy, a Odbiorca do uiszczania za te czynności wynagrodzenia, którego wysokość co do zasady obliczana jest zgodnie z faktycznym zużyciem Paliwa.

Dostawy gazu ziemnego w Polsce obwarowane są szeregiem restrykcyjnych przepisów prawnych, które mają na celu ochronę Odbiorców gazu oraz środowiska naturalnego. Jesteśmy odpowiedzialnym przedsiębiorcą, a swoją misję realizujemy sumiennie i z poszanowaniem wszystkich zasad dotyczących sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce.

Integralną częścią umowy kompleksowej są Ogólne Warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania Paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach G.EN. GAZ ENERGIA oraz Odbiorcy w trakcie trwania Umowy.

Usługa dystrybucji Paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wskazanego w Umowie kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez G.EN. GAZ ENERGIA  z Operatorem, G.EN. GAZ ENERGIA poinformuje o tym fakcie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne pobór Paliwa gazowego bez zawarcia umowy jest nielegalnym poborem Paliwa gazowego.

Wszystkie informacje na temat prowadzonej przez  G.EN. GAZ ENERGIA działalności, zasad i warunków współpracy, obowiązującej Taryfy opłat oraz dokumentów niezbędnych do zwarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego znaleźć można na naszej stronie internetowej. Zachęcamy więc do dokładnego zapoznania się z nimi. Staramy się być elastyczni, dlatego też oferujemy naszym Odbiorcom oraz osobom zainteresowanym dostawami gazu, różnego sposoby kontaktu z naszą firmą. Nasi pracownicy pomogą rozwiązać różne kwestie oraz dostarczą niezbędnych informacji na temat zasad działania Spółki.


do góry