• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawierana jest z Odbiorcą w trakcie trwania lub po zakończeniu realizacji Umowy o przyłączenie do sieci gazowej jak również w przypadku objęcia w użytkowanie obiektu, do którego Paliwo gazowe zostało lub dopiero zostanie doprowadzone.

Przed wypełnieniem Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego należy zapoznać się z treścią:

1. Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego,

2. Ogólnych Warunków Umowy,

3. IRiESD

4. wyciągu z Taryfy dla Paliw gazowych, które stanowią integralną część każdej Umowy.

Dostawa Paliwa realizowana jest na podstawie Umowy, której zasady zawarcia zostały szczegółowo opisane poniżej. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z wszystkimi zamieszczonymi informacjami. Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić:

- w trybie korespondencyjnym,

- w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA.

Po zapoznaniu się z treścią Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, Ogólnych Warunków Umowy, Taryfy dla Paliw gazowych, można przystąpić do wypełniania formularza "Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego".

Formularz można złożyć osobiście w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Na podstawie złożonego przez Odbiorcę Wniosku pracownik G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przygotowuje Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymim znajdującymi się we Wniosku, a danymi posiadanymi, pracownik G.EN. GAZ ENERGIA powiadamia Odbiorcę o zauważonych rozbieżnościach.

W trybie korespondencyjnym ▸

W trybie korespondencyjnym pracownik G.EN. GAZ ENERGIA przesyła Odbiorcy kurierem przygotowaną Umowę w celu jej podpisania. Dostarczoną przez kuriera Umowę należy podpisać i jeden podpisany egzemplarz zwrócić kurierowi. Do zawarcia Umowy niezbędna jest obecność i podpisanie Umowy przez wszystkie osoby będące stroną Umowy oraz posiadanie niezbędnych dokumentów. W przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika do Umowy należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pisemnego pełnomocnictwa.

Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym przez Odbiorcę będącym konsumentem w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów jest Umową zawieraną na odległość.

W Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA ▸

W uzgodnionym terminie wszystkie osoby będące stroną Umowy zgłaszają się z wymaganymi dokumentami do właściwego Biura Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. Umowę należy podpisać i jeden podpisany egzemplarz pozostawić w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. W przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika do Umowy należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pisemnego pełnomocnictwa.

Ostatnim krokiem po podpisaniu Umowy jest złożenie przez Odbiorcę w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA "Wniosku o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego".

Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego zawierana jest z Odbiorcą w trakcie trwania lub po zakończeniu realizacji Umowy o przyłączenie do sieci gazowej jak również w przypadku objęcia w użytkowanie obiektu, do którego Paliwo gazowe zostało lub dopiero zostanie doprowadzone. Przed wypełnieniem Wniosku o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego należy zapoznać się z treścią:

1. Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego,

2. Ogólnych Warunków Umowy,

3. IRiESD

4. wyciągu z Taryfy dla Paliw gazowych, które stanowią integralną część każdej Umowy.

Dostawa Paliwa realizowana jest na podstawie Umowy, której zasady zawarcia zostały szczegółowo opisane poniżej. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z wszystkimi zamieszczonymi informacjami. Zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego może nastąpić:

- w trybie korespondencyjnym,

- w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA.

Po zapoznaniu się z treścią Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego, Ogólnych Warunków Umowy, Taryfy dla Paliw gazowych, można przystąpić do wypełniania formularza "Wniosek o zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego". Formularz można złożyć osobiście w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Na podstawie złożonego przez Odbiorcę Wniosku pracownik G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przygotowuje Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi znajdującymi się we Wniosku, a danymi posiadanymi, pracownik G.EN. GAZ ENERGIA powiadamia Odbiorcę o
zauważonych rozbieżnościach.

W trybie korespondencyjnym ▸

W trybie korespondencyjnym pracownik G.EN. GAZ ENERGIA przesyła przygotowaną Umowę w celu jej podpisania. Umowa powinna być podpisana przez osoby reprezentujące Odbiorcę. W przypadku, kiedy Umowa podpisywana jest przez pełnomocnika należy do niej dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię
pisemnego pełnomocnictwa. Podpisane dwa egzemplarze Umowy należy odesłać pocztą na adres:
 

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

Umowa zawarta w trybie korespondencyjnym przez Odbiorcę będącym konsumentem w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów jest Umową zawieraną na odległość.

W Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA ▸

W uzgodnionym terminie wszystkie osoby reprezentujące Odbiorcę zgłaszają się z wymaganymi dokumentami do właściwego Biura Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. Umowę należy podpisać i jeden podpisany egzemplarz pozostawić w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA. W przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika do Umowy należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pisemnego pełnomocnictwa.

Ostatnim krokiem po podpisaniu Umowy jest złożenie przez Odbiorcę w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA "Wniosku o rozpoczęcie dostarczania Paliwa gazowego".


do góry