• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Słownik pojęć


Klienci poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci powyżej 110 kWh/h

a) Awaria – zdarzenie niespodziewane, które spowodowało znaczną utratę technicznej sprawności sieci dystrybucyjnej, lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń lub bezpośrednie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska, lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować ograniczenia
w dostarczaniu, dystrybucji lub odbiorze Paliwa gazowego,

b) Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

c) Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Dorczyka 1,

d) Odbiorca – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, i która zawarła ze Sprzedawcą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego i na jej podstawie nabywa i odbiera Paliwo gazowe,

e) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Paliw gazowych, do sieci którego przyłączona jest instalacja Odbiorcy, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń
z innymi systemami gazowymi,

f) Operator systemu przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,

g) IRiESD – oznacza Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowaną przez Operatora
i wprowadzoną przez niego do stosowania, zamieszczoną na stronie internetowej Operatora do publicznego wglądu w siedzibie Sprzedawcy,

h) Umowa kompleksowa (Umowa) – Umowa dostarczania Paliwa gazowego zawarta pomiędzy Sprzedawcą
i Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaż i dystrybucję Paliwa gazowego do Odbiorcy,

i) Taryfa – stosowany przez Sprzedawcę zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania na podstawie którego rozliczana będzie sprzedaż i dostarczanie Paliwa gazowego Odbiorcy, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne; przez Taryfę rozumie się także odpowiednio Taryfę OSD wskazaną przez Sprzedawcę jako mającą zastosowanie w rozliczeniach
z Odbiorcą, o ile niniejsze OWU nie stanowią inaczej,

j) tBOK – telefoniczna obsługa klienta dostępna pod numerem telefonu 801 429 429,

k) eBOK – platforma internetowa przeznaczona do obsługi świadczonej przez przedstawicieli Sprzedawcy na rzecz Odbiorców w zakresie wynikającym z OWU i z informacji publikowanych przez Sprzedawcę,

l) Obiekt – nieruchomość, lokal albo inny obiekt do którego dostarczane jest Paliwo gazowe na podstawie Umowy,

m) Odbiorca wrażliwy paliw gazowych – Odbiorca, o którym mowa w art. 3 pkt. 13d ustawy Prawo energetyczne, tj. osoba której w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej ze Sprzedawcą paliw gazowych,

n) Odczyt samodzielny – odczyt wykonywany samodzielnie przez Odbiorcę w przypadku zmiany cen i stawek opłat lub innych warunków rozliczeniowych,

o) Odczyt dodatkowy – odczyt wykonywany samodzielnie przez Odbiorcę lub wykonywany przez Operatora lub Sprzedawcę na zlecenie Odbiorcy powodujący dodatkowe rozliczenie w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego,

p) Miesiąc rozliczeniowy – wskazany w Umowie miesiąc kalendarzowy, w którym następuje zakończenie Okresu rozliczeniowego,

q) Okres rozliczeniowy – okres rozliczeniowy określony w Taryfie,

r) Paliwo gazowe – wskazany w Umowie jeden z następujących rodzajów Paliwa gazowego: gaz ziemny zaazotowany Lm, gaz ziemny zaazotowany Ln, gaz ziemny zaazotowany Ls, gaz ziemny zaazotowany Lw, gaz ziemny wysokometanowy E,

s) Przedpłatowy układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
a także układy połączeń między nimi, służące do dokonywania rozliczeń w jednostkach objętości lub energii, dokonujące pomiaru z góry opłaconej, z uwzględnieniem opłaty abonamentowej, ilości Paliwa gazowego
i automatycznie wstrzymujące dostarczanie Paliwa gazowego w sytuacji, gdy cały opłacony wolumen Paliwa gazowego zostanie odebrany,

t) Nielegalny pobór Paliwa gazowego – pobieranie Paliwa gazowego bez zawartej Umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w układ pomiarowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ,

u) Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz 2014 r. poz. 457 i poz. 490 z późn. zm.),

v) Rozporządzenie systemowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 133, poz. 891 z późn. zm.),

w) Rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 820 z późn. zm.),

x) Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r.,
nr 108, poz. 626, z późn. zm.),

y) Rok umowny – rok umowny określony w Taryfie,

z) Konsument – Odbiorca będący osobą fizyczną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

aa) URE – Urząd Regulacji Energetyki,

bb) Zbiór praw konsumenta – dokument, o którym mowa w art. 5 ust. 6e i 6f ustawy Prawo energetyczne, sporządzany przez Prezesa URE we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i Paliw gazowych.

a) Awaria – zdarzenie niespodziewane, które spowodowało znaczną utratę technicznej sprawności sieci dystrybucyjnej lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń lub bezpośrednie poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska, lub nagłą konieczność przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem i mogące powodować ograniczenia
w dostarczaniu, dystrybucji lub odbiorze Paliwa gazowego,

b) Doba umowna (gazowa) – oznacza okres od godziny 06:00 dnia bieżącego do godziny 06:00 dnia następnego,

c) Dzień roboczy – każdy z dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

d) eBOK – platforma internetowa przeznaczona do obsługi świadczonej przez przedstawicieli Sprzedawcy na rzecz Odbiorców w zakresie wynikającym z OWU i z informacji publikowanych na stronie internetowej przez Sprzedawcę,

e) IRiESD – oznacza Instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowaną przez Operatora
i wprowadzoną przez niego do stosowania, zamieszczoną na stronie internetowej Operatora oraz udostępnioną do publicznego wglądu w siedzibie Sprzedawcy,

f) IRIESP – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej opracowana przez OSP i wprowadzona przez niego do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSP,

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

h) Miesiąc umowny (gazowy) – okres od godziny 06:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny 06:00 pierwszego dnia miesiąca następnego,

i) Minimalne ilości roczne (MinIR) – ilość Paliwa gazowego, którą Odbiorca jest zobowiązany odebrać w trakcie Roku gazowego,

j) Moc umowna – maksymalna ilość Paliwa gazowego, którą można odebrać w okresie godziny, określona na dany Rok umowny w Umowie w przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony lub Umowy zawartej na okres co najmniej jednego (1) roku, albo maksymalna ilość Paliwa gazowego, którą można odebrać
w okresie godziny w okresie trwania Umowy w przypadku Umowy zawartej na okres krótszy niż jeden (1) rok,

k) Nielegalny pobór paliwa gazowego – pobieranie Paliwa gazowego bez zawartej Umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w układ pomiarowy powodującą zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez ten układ,

l) Nominacja – zgłoszenie do Sprzedawcy zapotrzebowania na Paliwo gazowe przez Odbiorcę, określające ilość Paliwa gazowego w m³n aturalnych, która zostanie odebrana przez Odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu dystrybucyjnego w określonym czasie,

m) Nominacja dobowa – Nominacja dla każdej Doby gazowej, w której Odbiorca określa ilość Paliwa gazowego dla każdej godziny Doby gazowej, podlegająca zatwierdzeniu przez Operatora,

n) Obiekt – nieruchomość, lokal albo inny obiekt do którego dostarczane jest Paliwo gazowe na podstawie Umowy,

o) Odbiorca – osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną,
i która na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą nabywa i odbiera Paliwo gazowe,

p) Odbiorca wrażliwy paliw gazowych – Odbiorca, o którym mowa w art. 3 pkt. 13d ustawy Prawo energetyczne, tj. osoba której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i która jest stroną Umowy kompleksowej lub Umowy sprzedaży Paliw gazowych zawartej ze Sprzedawcą i zamieszkuje w miejscu dostarczania Paliw gazowych,

q) Odczyt samodzielny – odczyt wykonywany samodzielnie przez Odbiorcę w przypadku zmiany cen i stawek opłat lub innych warunków rozliczeniowych,

r) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się dystrybucją Paliw gazowych, do którego sieci jest przyłączona instalacja Odbiorcy, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi,

s) Operator systemu przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,

t) Paliwo gazowe – wskazany w Umowie jeden z następujących rodzajów Paliwa gazowego: gaz ziemny zaazotowany Lm, gaz ziemny zaazotowany Ln, gaz ziemny zaazotowany Ls, gaz ziemny zaazotowany Lw, gaz ziemny wysokometanowy E,

u) Pośredniczący podmiot gazowy – pośredniczący podmiot gazowy w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku akcyzowym,

v) Prawo energetyczne – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz 2014 r. poz. 457 i poz. 490 z późn. zm.),

w) Przedpłatowy układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
a także układy połączeń między nimi, służące do dokonywania rozliczeń w jednostkach objętości lub energii, dokonujące pomiaru z góry opłaconej, z uwzględnieniem opłaty abonamentowej, ilości Paliwa gazowego i automatycznie wstrzymujące dostarczanie Paliwa gazowego w sytuacji, Paliwa gazowego zostanie odebrany,

x) Renominacja – zmiana zatwierdzonej Nominacji na warunkach określonych w Umowie,

y) Renominacja dobowa – zmiana zatwierdzonej Nominacji dobowej na warunkach określonych w Umowie,

z) Rok umowny (Rok gazowy) – okres od godziny 06:00 dnia 1 października roku bieżącego do godziny 06:00 dnia 1 października roku następnego,

aa) Rozporządzenie systemowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. nr 133, poz. 891 z późn. zm.),

bb) Rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 820 z późn. zm.),

cc) Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Dorczyka 1,

dd) System telemetryczny – urządzenia nadawczo-odbiorcze współpracujące z układami pomiarowymi, służące do zdalnego przesyłu wyników pomiarów do centrów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych,

ee) Umowa kompleksowa (Umowa) – umowa dostarczania Paliwa gazowego zawarta pomiędzy Sprzedawcą
i Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, obejmująca sprzedaż i dystrybucję Paliwa gazowego do Odbiorcy,

ff) Ustawa o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r.,
nr 108, poz. 626, z późn. zm.),

gg) Ustawa o zapasach – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1190, z późn. zm.),

hh) Taryfa – stosowany przez Sprzedawcę zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, na podstawie którego rozliczana będzie sprzedaż i dostarczanie Paliwa gazowego Odbiorcy, wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne; przez Taryfę rozumie się także odpowiednio Taryfę OSD wskazaną przez Sprzedawcę jako mającą zastosowanie w rozliczeniach
z Odbiorcą, o ile niniejsze OWU nie stanowią inaczej,

ii) tBOK – telefoniczna obsługa klienta dostępna pod numerem telefonu 801 429 429,

jj) URE – Urząd Regulacji Energetyki,

kk) Zbiór praw konsumenta – dokument, o którym mowa w art. 5 ust. 6e i 6f ustawy Prawo energetyczne, sporządzany przez Prezesa URE we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i Paliw gazowych.


do góry