• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego można rozwiązać w każdym momencie za pisemnym porozumieniem stron.

Odbiorca może wypowiedzieć Umowę na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego G.EN. GAZ ENERGIA. W takim przypadku Umowa jest rozwiązywana z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Odbiorcy dotarło do G.EN. GAZ ENERGIA. Odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.

W ramach procedury rozwiązania Umowy może zostać wskazana nowa strona Umowy w celu zachowania ciągłości dostarczania Paliwa gazowego do obiektu. Umowa z dotychczasowym Odbiorcą ulega rozwiązaniu za pisemnym porozumieniem stron, tj. z dniem zawarcia Umowy z nowym Odbiorcą, jednak nie później niż w umownym okresie wypowiedzenia. Jeśli nowy Odbiorca nie zawrze Umowy w okresie wypowiedzenia Umowy z dotychczasowym Odbiorcą, po upływie tego okresu nastąpi wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego.

Dotychczasowy Odbiorca składa oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na formularzu Porozumienie stron dotyczące rozwiązania/zawarcie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.

Podpisany dokument można złozyć w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Nowy Odbiorca składa Wniosek o zawarcie/aktualizację Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego. Czynności związane z zawarciem Umowy przez nowego Odbiorcę opisane są w zakładce Zawarcie nowej Umowy.

Do rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe do dotychczasowego Odbiorcy może zostać przyjęty przez G.EN. GAZ ENERGIA stan urządzenia pomiarowego wskazany na Protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym czytelnie przez dotychczasowego i nowego Odbiorcę, który powinien zawierać:

a. numer urządzenia pomiarowego,

b. stan urządzenia pomiarowego

c. datę odczytu urządzenia pomiarowego.

Porozumienie stron dotyczące rozwiązania Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego musi wpłynąć do G.EN. GAZ ENERGIA nie później niż 45-dnia od dnia przekazania/przejęcia podanego w protokole, dla którego został wskazany stan urządzenia pomiarowego.


do góry