• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Nielegalny pobór Paliwa gazowego


Za nielegalne pobieranie Paliw gazowych (art. 3 pkt 18 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) należy uznać pobieranie paliw:

  1. bez zawarcia Umowy,
  2. z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  3. lub przez ingerencję w ten układ powodującą zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 278 § 1 i § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3 KK).


do góry