• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Do zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku zawarcia Umowy przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniona kopia pisemnego pełnomocnictwa bądź kopia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  • jeśli w danym punkcie odbioru dotychczasowy Odbiorca ma zawartą Umowę kompleksową dostarczania Paliwa gazowego, przed zawarciem nowej Umowy konieczne jest wypowiedzenie dotychczasowej Umowy przez poprzedniego Odbiorcę.

do góry