• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Zmiana grupy taryfowej może nastąpić w wyniku:

a. na podstawie odczytu kwalifikacyjnego

b. zmiany deklarowanego przez Odbiorcę zużycia Paliwa gazowego spowodowanej przewidywaną istotną zmianą wielkości poboru Paliwa gazowego.

Zmiana grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego. ▸

Jeżeli na podstawie odczytu kwalifikacyjnego zostanie stwierdzone zużycie Paliwa gazowego w ilości, która daje podstawę do zakwalifikowania Odbiorcy do innej niż dotychczasowa grupy taryfowej, Odbiorca będzie rozliczany wg cen i stawek opłat właściwych dla nowej grupy taryfowej, na zasadach określonych w Taryfie począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu zakwalifikowania Odbiorcy do nowej grupy taryfowej, chyba, że Taryfa stanowi inaczej.

Zmiana grupy taryfowej opisana powyżej jest dokonywana przez G.EN. GAZ ENERGIA na podstawie stwierdzonego zużycia bez konieczności składania przez Odbiorcę dodatkowych dokumentów.

Zmiana grupy taryfowej na podstawie deklaracji Odbiorcy o przewidywanej istotnej zmianie wielkości poboru Paliwa gazowego. ▸

Zmiana grupy taryfowej na odstawie deklaracji Odbiorcy o przewidywanej istotnej zmianie wielkości poboru Paliwa gazowego może być dokonana w ramach przedziałów zużycia rocznego dla grup taryfowych o przewidywanym poborze Paliwa gazowego nie większym niż 110 kWh/h. Oznacza to, że Odbiorca może dobrowolnie wybrać grupę taryfową dla odpowiedniego rodzaju Paliwa gazowego.

O czym trzeba wiedzieć?

Deklaracja Odbiorcy musi być umotywowana. Przykładowo zasadność zmiany grupy taryfowej może wynikać:

  • ze zmiany używanych przez Odbiorcę urządzeń gazowych zasilanych Paliwem gazowym,
  • ze zmiany sposobu używania obiektu lub lokalu, w którym pobierane jest Paliwo gazowe lub
  • z zainstalowania/demontażu lub zmiany przez Odbiorcę urządzeń gazowych, co skutkuje przewidywaną istotną zmianą wielkości poboru gazu.

Uwaga! Zmieniona grupa taryfowa obowiązuje od początku najbliższego roku umownego przez cały ten rok. W przypadku, gdy po zakończeniu roku umownego, w którym Odbiorca był zakwalifikowany do grupy taryfowej na podstawie swojej deklaracji o przewidywanej istotnej zmianie wielkości poboru Paliwa gazowego, okaże się że zużycie Paliwa gazowego w tym roku umownym nie uzasadniałoby zakwalifikowania do grupy taryfowej zgodnie z deklaracją Odbiorcy, G.EN. obciąża Odbiorcę różnicą pomiędzy wysokością opłat pobranych na podstaiwe cen i stawek opłat obowiązujących dla grupy taryfowej, do której Odbiorca był zakwalifikowany oraz cen i stawek opłat obowiązujących dla grupy taryfowej, do której Odbiorca zostałby zakwalifikowany gdyby nie złożył deklaracji. Kwalifikacja na następny rok umowny następuje na podstawie wielkości zużycia, chyba, że Odbiorca złoży kolejną deklarację..

Zmiana grupy taryfowej następuje na podstawie zmiany zamówienia mocy godzinowej. Zamówienie mocy godzinowej można zmienić raz w roku.


do góry