• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

W rozliczeniach z tytułu Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zastosowanie mają ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania zawarte w Taryfie dla Paliw gazowych, przewidziane dla grupy taryfowej do której został zakwalifikowany Odbiorca.

Rozliczanie ilości dostarczonego  Paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh) odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji. Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub G.EN. GAZ ENERGIA.

Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych do których są zakwalifikowani.

Należności wynikające z rozliczenia będą regulowane na podstawie faktur w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia faktury, przy czym G.EN. GAZ ENERGIA zobowiązuje się do wysłania Odbiorcy faktury nie później niż 4 (cztery) dni od dnia jej wystawienia.

W okresach rozliczeniowych pobierane są opłaty za dostarczenie Paliwa gazowego na podstawie prognozowanego zużycia z uwzględnieniem sezonowości. Konieczność wnoszenia opłat ustalonych na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego następuje nie częściej niż co miesiąc. Należności z tytułu prognozowanego zużycia Paliwa gazowego regulowane są co miesiąc z dołu, zgodnie z planem zaliczkowym. Plan zaliczkowy określa wysokość i termin płatności każdej prognozowanej należności, prognozowaną ilość Paliwa gazowego wyrażoną w jednostkach energii (kWh) i jednostkach objętości (m³) oraz okres, którego prognoza dotyczy.

Prognozy zużycia Paliwa gazowego dla Odbiorców w grupach taryfowych Odbiorców pobierających Paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h dokonuje się na podstawie:

nowi Odbiorcy dotychczasowi, u których nastąpiła wymiana przyłącza skutkująca zwiększeniem lub zmniejszeniem możliwości odbioru Paliwa gazowego Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe przez mniej niż 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy Odbiorcy pobierający Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy
średniorocznego zużycia Paliwa gazowego - ustalonego na podstawie deklarowanego przez Odbiorcę zużycia tego Paliwa, wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego średniorocznego zużycia Paliwa gazowego - ustalonego jako iloczyn średniego odbioru dobowego (ilości faktycznie pobranego Paliwa gazowego podzielonej przez liczbę dób trwania tego poboru z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego) i ilości dób w roku umownym zużycia Paliwa gazowego w porównywalnym okresie lub okresach zawierających się w przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3 lata) poprzedzających dokonanie prognozy

Rozliczanie ilości dostarczonego  Paliwa gazowego w jednostkach energii (kWh) odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań urządzenia pomiarowego z uwzględnieniem współczynnika konwersji. Odczyty urządzenia pomiarowego wykonywane są przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub G.EN. GAZ ENERGIA.

Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe rozliczani są w miesięcznych okresach rozliczeniowych według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których są zakwalifikowani.

Opłata za Paliwo gazowe składa się z:

a. opłaty za pobrane Paliwo gazowe w okresie rozliczeniowym stanowiącej iloczyn ilości pobranych przez Odbiorcę kWh tego Paliwa gazowego i jego ceny,

b. miesięcznej opłaty abonamentowej, naliczanej w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc.

Opłata za świadczone usługi dystrybucji Paliwa gazowego składa się z:

a. opłaty stałej stanowiącej iloczyn mocy umownej, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i stawki opłaty dystrybucyjnej stałej - opłata naliczana jest niezależnie od ilości pobranego Paliwa gazowego za każdy miesiąc i mocy faktycznie wykorzystanej,

b. opłaty zmiennej zależnej od ilości dostarczonego Paliwa gazowego stanowiącej iloczyn ilości pobranych przez Odbiorcę kWh tego Paliwa gazowego i stawki opłaty dystrybucyjnej.

W okresach rozliczeniowych mogą być również pobierane opłaty na podstawie faktur wstępnych za prognozowane zużycie Paliwa gazowego. Prognoza zużycia Paliwa gazowego ustalana jest w oparciu o wielkość zamówienia rocznego złożonego przez Odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w Umowie z uwzględnieniem danych z porównywalnego roku umownego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dokonywana jest prognoza.


do góry