• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi „grupa taryfowa” oznacza grupę Odbiorców, dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Szczegółowe kryeria kwalifikowania Odbiorców G.EN. GAZ ENERGIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa dla Paliw gazowych.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

  • miejsca odbioru Paliwa gazowego - według Operatora, z sieci którego następuje pobór,
  • rodzaju pobieranego Paliwa gazowego - gaz wysokometanowy i gaz zaazotowany,
  • rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego – dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/.

Odbiorca kwalifikowany do grupy taryfowej, w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa, zgodnie z poniższymi zasadami:

dla pierwszego roku umownego obowiązywania Umowy dla kolejnych lat umownych obowiązywania Umowy
na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego corocznie na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjnego

do góry