• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci biznesowi


Klienci biznesowi poniżej 110 kWh/h ▸ Klienci biznesowi powyżej 110 kWh/h

Zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi „grupa taryfowa” oznacza grupę Odbiorców, dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Szczegółowe kryeria kwalifikowania Odbiorców G.EN. GAZ ENERGIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa dla Paliw gazowych.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

  • miejsca odbioru Paliwa gazowego - według Operatora, z sieci którego następuje pobór,
  • rodzaju pobieranego Paliwa gazowego - gaz wysokometanowy i gaz zaazotowany,
  • rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego – dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilościach do 110 kWh/.

Odbiorca kwalifikowany do grupy taryfowej, w zależności od okresu na jaki została zawarta Umowa, zgodnie z poniższymi zasadami:

dla pierwszego roku umownego obowiązywania Umowy dla kolejnych lat umownych obowiązywania Umowy
na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia wynikającego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego corocznie na kolejny rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie odczytu kwalifikacyjneg
 

Zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi „grupa taryfowa” oznacza grupę odbiorców pobierających Paliwa gazowe z sieci gazowej lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem odbiorców w te paliwa, dla których określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców G.EN. GAZ ENERGIA do grup taryfowych zawiera obowiązująca Taryfa.

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych zależnie od:

  • miejsca odbioru Paliwa gazowego,
  • rodzaju pobieranego Paliwa gazowego (gaz wysokometanowy grupy E, gaz zaazotowany podgrup Ln, Ls),
  • rocznej ilości pobieranego Paliwa gazowego – dla Odbiorców pobierających Paliwo gazowe w ilościach powyżej 10 m3/h dla gazu ziemnego wysokometanowego lub powy żej 25 m3/h dla gazu ziemnego zaazotowanego,
  • mocy umownej.

do góry