• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Nieterminowe uregulowanie należności lub ich brak


Odbiorca w ramach realizacji Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego zobowiązany jest do regulowania należności w terminach wskazanych na fakturze lub w planie zaliczkowym.

Jeśli Odbiorca zwleka z zapłatą, przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne może wstrzymać dostarczanie Paliw gazowych, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • zwłoka wynosi co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności,
  • Odbiorca został powiadomiony pisemnie o zamiarze wypowiedzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne Umowy,
  • przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczyło Odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Jeśli Odbiorca ureguluje należności będące podstawą do wstrzymania dostaw Paliwa gazowego, przedsiębiorstwo energetyczne zgodnie z art. 6 ust. 3b ustawy Prawo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania Paliw gazowych.

Rozpoczęta przez Odbiorcę procedura reklamacyjna dotycząca rozliczenia za dostarczone Paliwo gazowe nie wstrzymuje biegu terminu płatności. W związku z tym, w przypadku nieuiszczenia należności w pełnej wysokości przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostawę Paliwa gazowego.


do góry