• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Formy płatności rachunków


Uiszczenie należności za Paliwo gazowe i świadczone usługi dystrybucji jest możliwe dzięki różnym formom płatności. Każdy sposób został szczegółowo opisany, by ułatwić Odbiorcom wybór najwygodniejszego z nich:

Polecenie zapłaty ▸

Polecenie zapłaty to prosta, bezpieczna i szybka forma płacenia rachunków.

Jak skorzystać z polecenia zapłaty?

1. Aby skorzystać z polecenia zapłaty należy wypełnić formularz Zgoda na obciążenie rachunku i złożyć go w Biurze Oddziału G.EN. GAZ ENERGIA lub wysłać pocztą na adres:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Dorczyka 1

62-080 Tarnowo Podgórne

 

Uwaga: podpis złożony na formularzu Zgoda na obciążenie rachunku musi być zgodny z podpisem złożonym w banku Odbiorcy. Dzięki temu bank Odbiorcy nie odrzuci formularza z powodu niemożliwości identyfikacji podpisu.

2. Pozostałe formalności związane z aktywowaniem polecenia zapłaty, w imieniu Odbiorcy wykonują pracownicy G.EN. GAZ ENERGIA oraz banków:

  • wypełniony i podpisany formularz zostanie wysłany do banku, który obsługuje G.EN. GAZ ENERGIA - mBank,
  • mBank nawiązuje współpracę z bankiem Odbiorcy w zakresie realizacji usługi polecenia zapłaty,
  • bank Odbiorcy przekazuje do mBank informację o przyjęciu formularza,
  • mBank informuje G.EN. GAZ ENERGIA o udostępnieniu usługi polecenia zapłaty.

Od tego momentu wszystkie kolejne płatności realizowane będą w drodze polecenia zapłaty.

Uwaga:
1. Zgoda na obciążenie rachunku przestaje obowiązywać w przypadku dwóch, kolejnych nieudanych prób realizacji polecenia zapłaty przez Odbiorcę, w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Płatnik, w tym z uwagi na brak środków na rachunku Płatnika wystarczających na pokrycie pełnej kwoty polecenia zapłaty. W przypadku cofnięcia zgody wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
2. W sytuacji, gdy Odbiorca stwierdzi błąd w zrealizowanym poleceniu zapłaty przysługuje mu prawo odwołania transakcji. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe odwołanie może nastąpić nie później niż w terminie:

  • 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
  • 5 dni roboczych w przypadku pozostały osób.

Zgoda na obciążenie rachunku.pdf

Płatność w placówkach Poczty Polskiej S.A. ▸

Płatności za Paliwo gazowe i usługi dystrybucji można regulować w dowolnej placówce Poczty Polskiej S.A. lub na stronie www.poczta-polska.pl. Poczta Polska S.A. pobiera opłaty i prowizje zgodnie z cennikiem wpłat i wypłat gotówkowych.

Numer rachunku bankowego G.EN. GAZ ENERGIA:

11 1140 1977 0000 3015 2900 1005

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać 12-cyfrowy numer umowy lub transakcji.

czytaj więcej »

Płatność w placówkach dowolnego Banku ▸

Płatności za Paliwo gazowe i usługi dystrybucji można regulować w dowolnym banku, który pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w danym banku taryfą opłat i prowizji.

Numer rachunku bankowego G.EN. GAZ ENERGIA:

11 1140 1977 0000 3015 2900 1005

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać 12-cyfrowy numer umowy lub transakcji.

 

do góry