• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Klienci indywidualni


Należności za dostarczane Paliwo gazowe Odbiorca reguluje na podstawie faktur wystawianych przez G.EN. GAZ ENERGIA lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminie wskazanym na fakturze. Faktury wystawiane są w okresach rozliczeniowych określonych na podstawie obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych.

Faktura zawiera następujące informacje:

 • numer Umowy lub transakcji,
 • numer Klienta,
 • grupę taryfową,
 • okres rozliczeniowy,
 • numer urządzenia pomiarowego,
 • poprzednie i bieżące wskazanie urządzenia pomiarowego,
 • współczynnik korygujący dla ilości Paliwa gazowego pobranego w okresie do dnia 31.07.2014 r.,
 • współczynnik konwersji dla ilości Paliwa gazowego pobranego w okresie od dnia 01.08.2014 r.,
 • określenie zużycia Paliwa gzowego w jednostkach energii (kWh) i jednostkach objętości (m³),
 • kwotę do zapłaty,
 • termin zapłaty,
 • nowy plan zaliczkowy,
 • numer konta bankowego.

do góry