• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ceny i stawki opłat


Taryfa to zbiór cen istawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez G.EN. GAZ ENERGIA lub przedsiębiorstwo transportujące Paliwo gazowe swoją siecią (Operatora), właściwy dla miejsca przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci Operatora i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne.

Odbiorca za dostarczone Paliwo gazowe oraz świadczone usługi dystrybucji rozliczany jest według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych, do których został zakwalifikowany zgodnie z obowiązującą Taryfą.

W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat za gaz zawartych w Taryfie G.EN. GAZ ENERGIA poinformuje Odbiorcę o zmianie w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wejścia w życie zmienionej lub nowej Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującą Taryfą dla Paliw gazowych.

Odbiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.


do góry