• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Klienci indywidualni


Odbiorca zobowiązany jest do:

  • zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy dostępu do gazomierza, instalacji gazowej Odbiorcy i odbiorników gazowych,
  • umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy kontroli przestrzegania przez Odbiorcę postanowień umowy,
  • umożliwienia przedstawicielom Operatora lub Sprzedawcy wykonywania niezbędnych prac eksploatacyjnych lub zabezpieczających i odczytu gazomierza.

W przypadku wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy, Odbiorca zobowiązany jest umożliwić demontaż i wydanie upoważnionym przedstawicielom Operatora zainstalowanego gazomierza.

Odbiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia gazomierza i reduktora ciśnienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a wszelkich plomb znajdujących się na lub przy ww. gazomierzu i innych plomb założonych przez producenta gazomierza, Sprzedawcę lub inny uprawniony organ – przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem.

Odbiorca w terminie 30 dni od zmiany zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Sprzedawcę:

  1. o każdej zmianie po stronie Odbiorcy mającej bądź mogącej mieć wpływ na wykonanie Umowy, tj. w zakresie określonym w punkcie III ust. 11 OWU, oraz w przypadku zmiany celu poboru paliwa lub utraty możliwości wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy,
  2. o zmianie swoich danych zawartych w Umowie, a w szczególności adresu do korespondencji.

Szczegółowe zapisy zawarto w Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego.


do góry