• 801 429 429
 • 800 909 909
 • wersja angielska
 • eBOK

Współczynnik konwersji


Współczynnik konwersji to mnożnik dzięki któremu można zamienić jednostki objętości (m3) na jednostki energii (kWh).

Do wyliczenia współczynnika konwersji przyjmowane są dwie wartości:

1. Wartość ciepła spalania gazu ziemnego (licznik ułamka)

 • ciepło spalania Paliwa gazowego zmienia się w zależności od składu chemicznego, na który ma wpływ źródło jego pochodzenia. Uwarunkowania te są brane pod uwagę przy obliczaniu średniego miesięcznego ciepła spalania,
 • dla Odbiorców domowych, do wyliczenia współczynnika konwersji przyjmowana będzie średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania (dla danego obszaru) z miesięcy okresu rozliczeniowego.

2. Wartość 3,6 (mianownik ułamka)

W celu konwersji jednostek energii wyrażonej w MJ na kWh konieczne jest wykonanie działania z uwzględnieniem poniższych założeń:

 • ciepło spalania jest wyrażone w MJ/m3
 • 1 MJ/m3 = 1 MWs/m3
 • przeliczając m3 na kWh dokonujemy równocześnie zamiany jednostek, z czego wynika pojawienie się wartości 3,6 w mianowniku:

Czym jest ciepło spalania?

Jest to wartość kaloryczna Paliwa gazowego wyznaczona przez urządzenia pomiarowe (np. chromatografy gazowe) zgodnie z algorytmem z normy PN-EN ISO 6976:2008 wyrażona w MJ/m³.

Przeliczenie m3 na kWh

Przeliczenia zużycia w m3 na zużycie w kWh można dokonać za pomocą następującego wzoru:

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji obliczany będzie:

a) dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 (kWh/h) - np. Odbiorców domowych - jako iloraz:

b) dla Odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym - na podstawie średniej ważonej wskazanego przez urządzenie ciepła spalania,

c) dla pozostałych Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilości większej niż 110 (kWh/h) - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.

Współczynnik konwersji ustalany będzie:

 •  dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 (kWh/h) - np. Odbiorców domowych - na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spalania i liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego,
 • dla Odbiorców pobierających Paliwa gazowe w ilości większej niż 110 (kWh/h) - na podstawie wartości ciepła spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego,
 • dla Odbiorców posiadających urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w okresie rozliczeniowym - na podstawie średniej ważonej wskazanego przez urządzenie ciepła spalania.

do góry