• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Co się zmieni?


Dla Odbiorców najważniejszą zmianą będą nowe jednostki rozliczeniowe na fakturze. Oprócz ilości zużytego Paliwa gazowego w jednostkach objętości (m3) na fakturze dodatkowo będą widniały poniższe wartości:

  • współczynnik konwersji,
  • ilość zużytego Paliwa gazowego wyrażona w jednostkach energii (kWh),
  • faktura nie będzie wskazywać współczynnika korygującego „X”, który po wprowadzeniu rozliczeń w jednostkach energii (kWh) nie jest potrzebny.

Plan zaliczkowy (Odbiorcy grup o indeksach 1 i 2) będzie zawierać określenie ilości Paliwa gazowego wyrażone w jednostce objętości i jednostce energii oraz wartość należnej opłaty.

Zmiany sposobu rozliczeń nie mają wpływu na wzrost cen. Do przeliczenia m3 na kWh wykorzystywany będzie bowiem współczynnik konwersji, uwzględniający realne ciepło spalania gazu na danym RCS.

Umowy, OWU i formularze zostały dostosowane do rozliczeń w jednostkach energii (kWh).

Nowy podział grup Odbiorców

Począwszy od 1 sierpnia 2014 r. zmianie uległ podział Odbiorców wynikający z ilości odbieranego Paliwa gazowego.

do 110 kWh/h powyżej 110 kWh/h
odpowiada dotychczasowej
≤ 10 m3/h lub 25m3/h
odpowiada dotychczasowej
> 10 m3/h lub 25 m3/h
taryfy o indeksie 1 i 2 taryfy o indeksie 3 i 4

Co się nie zmieni?

Wdrożenie nowych zasad obliczania ceny za dostarczony gaz nie niesie za sobą żadnych dodatkowych zmian niż wymienione powyżej. Informujemy, że:

  • nie będą wymieniane gazomierze,
  • warunki Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego nie ulegają zmianie,
  • numer Umowy i numer Klienta pozostają bez zmian.

do góry