Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowości Opalenica, ulica Mostowa, miasto i gm. Opalenica

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowości Opalenica, ulica Mostowa, miasto i gm. Opalenica

1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowości Opalenica, ulica Mostowa w m.Opalenica, gm.Opalenica – 2 sztuki :przyłącze PE de 32 mm o długości 1mb, oraz przyłącze PE de 63 mm o długości 50mb zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 10.08.2021 r. wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.

2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji zadania i prowadzenia prac: do 14.01.2022 roku

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 30.08.2021 r. do godz. 09:00 w tytule „oferta nadzór archeologiczny Opalenica_ulica Mostowa”

4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

 

Pliki do pobrania

mapka opinia Opalenica

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online