Uwaga!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem, do odwołania zamknęliśmy Biura Obsługi Klienta. Wszelkie sprawy związane z umowami i rozliczeniami prosimy załatwiać poprzez infolinię, eBOK, Aplikację lub kontakt mailowy.

Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia Oddział Kaźmierz.

1. Zakres zamówienia:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie:
1) przyłącza gazu średniego ciśnienia w m. Buk, ul. Strumykowa, dz. nr 1037/2, gmina Buk – przyłącze PE de 32 mm o dł. 1 mb oraz de 63 mm o dł. 34 mb; zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dn. 11.12.2020 r.
2) przyłącza gazu średniego ciśnienia w m. Kalwy, ul. Spacerowa, dz. nr 88/16, gm. Buk – przyłącze PE de 32 mm o dł. 7 mb, zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dn. 17.12.2020 r.
3) przyłącza gazu średniego ciśnienia w m. Wielka Wieś, ul. Podgórna, dz. nr 359/8, gmina Buk –
przyłącze PE de 32 mm o dł. 1 mb oraz de 40 mm o dł. 25 mb; zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dn. 17.12.2020 r.
wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.

2. Termin realizacji
Wymagany czas realizacji: dla zadania: 1) 01.06.2021 r.; 2) 10.01.2022 r ; 3)12.04.2021r

3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 08 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 w tytule wpisując oferta nadzór archeologiczny przyłącza gmina Buk .

4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Pliki do pobrania

mapka 1 + opinia
mapka 2+ opinia
mapka 3 + opinia

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online