• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Taryfa i cennik


Taryfy ▸Cennik ▸

 

Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania ustalane są według ściśle określonych procedur i są dostępne dla Odbiorców w formie Taryfy dla Paliw gazowych. Taryfa gazowa ma za zadanie ułatwienie naszym Odbiorcom zorientowania się w obowiązujących stawkach, na podstawie których obliczane są rachunki. Jest to zestawienie, którego konstrukcja opiera się na tabelarycznym ujęciu odpowiednich wartości wraz ze wyjaśnieniami poszczególnych pojęć.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRG.DRG-2.4212.31.2019.ASk2 opublikowaną w dniu 17 października 2019 roku została zatwierdzona Taryfa dla paliw gazowych nr 15, która będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 roku. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne od 1 października 2017 r. przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych, zostały zwolnione z obowiązku przedkładania Taryfy w zakresie paliwa gazowego do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Prezes URE nadal zatwierdza Taryfy w zakresie działalności dystrybucyjnej realizowanej przez operatorów systemów gazowych. W związku z powyższym opłaty za usługi dystrybucyjne naliczane są jak dotychczas zgodnie z aktualną Taryfą.

Od 1 stycznia 2024 r. z obowiązku taryfowania będą zwolnione przedsiębiorstwa obrotu dostarczające gaz ziemny do odbiorców w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązywać będzie Cennik Podstawowy nr 4 dla wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych.

Historia cenników ▸


do góry