• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Procedura zmiany Sprzedawcy


1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany Sprzedawcy. Procedura zmiany Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia powiadomienia o zmianie Sprzedawcy, tj. PZD, przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę do OSD.
2. Odbiorca dokonuje wyboru nowego Sprzedawcy i zawiera z nim Umowę kompleksową lub Umowę sprzedaży Paliwa gazowego.
3. Odbiorca lub nowy Sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada Umowę sprzedaży dotychczasowemu Sprzedawcy. Odbiorca lub nowy Sprzedawca powiadamia dotychczasowego sprzedawcę i OSD o zawarciu Umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej oraz o dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży Paliwa gazowego do Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez złożenie PZD, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej OSD.
4. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza Paliwo gazowe Odbiorcy tych Paliw w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego Odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania Umowy.
5. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla Odbiorcy lub nowego Sprzedawcy (na podstawie nowego PZD) następuje z rozpoczęciem nowej doby gazowej następującej po dobie gazowej, w której nastąpiło rozwiązanie Umowy dystrybucyjnej (PZD) z dotychczasowym Sprzedawcą lub zmiana miejsca dostawy Paliwa gazowego na punkt wejścia lub punkt wirtualny w systemie przesyłowym OSP gazu wysokometanowego E.
6. Procedura zmiany Sprzedawcy następuje poprzez złożenie PZD, dlatego też odpowiednio nowy Sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe Paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD, musi mieć zawartą Umowę dystrybucyjną z danym OSD i status ZUD. Umowa dystrybucyjna z danym OSD powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD.
7. W przypadku, gdy zmiana Sprzedawcy następuje w związku z zawarciem Umowy kompleksowej, nowy Sprzedawca składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji Paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe pobierane jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany Sprzedawcy. Nowy Sprzedawca powinien złożyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD należy złożyć oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu Umowy sprzedaży Paliwa gazowego z dotychczasowym Sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego Sprzedawcę.
8. W przypadku, gdy zmiana Sprzedawcy następuje w związku z przejęciem obowiązku transportowego Paliwa gazowego przez Odbiorcę w szczególności w wyniku zakupu Paliwa gazowego w punkcie wirtualnym w sieci przesyłowej OSP lub innym punkcie wejścia do sieci przesyłowej OSP, Odbiorca zawiera Umowę przesyłową z OSP i dystrybucyjną z OSD na transport Paliwa gazowego do punktu wyjścia i składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji Paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia. W PZD należy złożyć oświadczenie, iż Odbiorca rozwiązał Umowę sprzedaży Paliwa gazowego z dotychczasowym Sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego Sprzedawcę lub dokonał zmiany miejsca dostawy Paliwa gazowego na punkt w sieci przesyłowej na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji do Odbiorcy (na podstawie nowego PZD).
9. PZD, o którym mowa w pkt. 7 i pkt. 8 dodatkowo powinno zawierać w szczególności:
9.1. dane ZUD,
9.2. datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży Paliwa gazowego przez nowego Sprzedawcę albo zmiana miejsca sprzedaży, o której mowa w pkt. 8 i rozpocznie się świadczenie usługi dystrybucji na podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie może przypadać wcześniej niż:
9.2.1. trzy (3) tygodnie licząc od dnia złożenia PZD,
9.2.2. przed rozwiązaniem lub zmianą Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą.
9.3. nadany przez OSD indywidualny numer układu pomiarowego, zainstalowanego w punkcie wyjścia i dokładny adres punktu poboru Paliwa gazowego.
10. PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 7 i pkt. 8 rozpatrywane jest w następujący sposób:
10.1. OSD rozpatruje PZD z uwzględnieniem:
10.1.1. obowiązujących przepisów prawa,
10.1.2. spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w pkt. 4 z wyłączeniem pkt. 4.3.2 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.
10.2. Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo:
10.2.1. Etap 1 – weryfikacja formalna,
10.2.2. Etap 2 – weryfikacja merytoryczna.
1.10.2.3. Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji zamieszczonych w PZD oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (tzn. kompletność i poprawność danych oraz dokumentów).
10.3. W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD, w szczególności, jeśli w PZD nie zostały wskazane wszystkie wymagane informacje lub dołączone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie pięciu (5) dni od daty doręczenia PZD wyznaczając ZUD 5-dniowy termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie wskazanych braków lub błędów. PZD, którego formalne braki lub błędy nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia bez rozpatrzenia. W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może wezwać do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.
10.4. Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD w terminie wymienionym w pkt. 10.3 PZD pozostawia się bez rozpatrzenia.
10.5. Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w pkt. 4, w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanych usług we wskazanych w PZD punktach wejścia i wyjścia.
10.6. W ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD, OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji.
10.7. PZD może zostać odrzucony jeżeli ZUD nie spełnia warunków świadczenia usług dystrybucji, o których mowa w pkt. 4 z wyłączeniem pkt. 4.3.2 oraz warunków finansowych określonych odpowiednio w umowie dystrybucyjnej lub IRiESD.
10.8. Rozpatrywanie PZD może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD dokumentów, o których mowa w pkt. 1.7 lub zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD.
10.9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do PZD mają zastosowanie odpowiednie postanowienia.
11. OSD informuje nowego sprzedawcę lub Odbiorcę o terminie rozpoczęcia realizacji PZD oraz dotychczasowego Sprzedawcę o terminie zakończenia realizacji PZD.
12. Z dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego przez nowego Sprzedawcę lub z dniem dokonania zmiany miejsca dostarczania Paliwa gazowego na punkt w sieci przesyłowej zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia WR oraz grupa taryfowa, wg której OSD rozliczać będzie świadczenie usług dystrybucji dla punktów wyjścia WR i WS dla potrzeb nowego ZUD, nie ulegają zmianie. Zmiana wielkości mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów w danym punkcie wyjścia.
13. Z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji na podstawie PZD nowego sprzedawcy lub Odbiorcy, parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego Sprzedawcę przysługują odpowiednio nowemu Sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD) („zasada plecaka”).
14. OSD w ramach procedury zmiany Sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego Sprzedawcy z Odbiorcą.
15. Odczytu, o którym mowa w pkt. 14 OSD dokonuje nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego Paliwa gazowego.
16. Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 14 OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.
17. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca końcowy, odbierając Paliwo gazowe w punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany Sprzedawcy polegającej na zawarciu kolejnej Umowy kompleksowej z kolejnym Sprzedawcą i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umownej u dotychczasowego Sprzedawcy.
19. W przypadku zmiany sprzedawcy Paliw gazowych przez Odbiorcę, którego urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci OSW będącego operatorem innego systemu dystrybucyjnego lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego nie będącego operatorem, za punktem wyjścia z systemu dystrybucyjnego:
19.1. Odbiorca zawiera Umowę z nowym Sprzedawcą,
19.2. Odbiorca lub nowy Sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada dotychczasowemu Sprzedawcy Umowę sprzedaży co do części lub całości zamówionej mocy umownej,
19.3. nowy Sprzedawca lub Odbiorca zawiera z OSD Umowę dystrybucyjną oraz składa PZD, na mocy których usługi dystrybucji Paliwa gazowego będą świadczone do punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe jest dostarczane do sieci OSW będącego operatorem innego systemu dystrybucyjnego lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego nie będącego operatorem, w celu jego dostarczenia do Odbiorcy, dokonującego zmiany Sprzedawcy,
19.4. nowy Sprzedawca lub Odbiorca powinien złożyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego do Odbiorcy. Do PZD należy załączyć oświadczenie, iż Odbiorca rozwiązał Umowę sprzedaży z dotychczasowym Sprzedawcą,
19.5. PZD rozpatrywane jest na zasadach opisanych w pkt. 10 powyżej,
19.6. nowy Sprzedawca informuje OSD o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży Paliw gazowych do Odbiorcy,
19.7. z dniem rozpoczęcia Sprzedaży Paliwa gazowego przez nowego Sprzedawcę:
19.7.1. moc umowna w punkcie wyjścia ulega zmianie w ten sposób, iż zmniejszeniu ulega moc umowna w punkcie wyjścia, w którym Paliwo gazowe jest dostarczane do sieci OSW będącego operatorem innego systemu dystrybucyjnego lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego nie będącego operatorem, w celu jego dostarczenia do Odbiorcy, dokonującego zmiany Sprzedawcy, o ilość określoną w IRiESD tego innego operatora systemu dystrybucyjnego lub zgodnie z informacją Odbiorcy, nie więcej jednak, niż o ilość mocy umownej: (i) niezbędną dla zaspokojenia poboru Odbiorcy oraz (ii) ilość mocy umownej określonej w PZD ZUD (dotychczasowego Sprzedawcy) dla tego punktu wyjścia.
19.8. Postanowienia pkt. 11- 16 stosuje się odpowiednio.
20. Postanowienia pkt. 19 nie dotyczą przypadku, w którym zmiana Sprzedawcy nie powoduje zmiany podmiotu zlecającego usługę dystrybucji w OSD. 

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją Paliw gazowych, do sieci którego przyłączona jest instalacja Odbiorcy, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

Operator systemu przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

IRiESD – oznacza instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej opracowaną przez Operatora i wprowadzoną przez niego do stosowania, zamieszczoną na stronie internetowej Operatora oraz udostępnioną do publicznego wglądu w siedzibie Sprzedawcy.


do góry