• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Plan wprowadzenia ograniczeń


Działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1190 z późn. zm.) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. publikuje pierwszą część "Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.”.

Plan został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.34.2019.TPa z dnia 30 grudnia 2019 r. i obowiązuje od daty wydania ww. decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

Decyzja Prezesa URE

Plan wprowadzania ograniczeń


do góry