Uwaga!

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 do 31 maja 2022 roku Klientów biznesowych obowiązuje Cennik podstawowy z rabatem 25%

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowości Tarnowo Podgórne, ulica Turyńska, Oddział Kaźmierz

Ogłoszenie

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłączy gazu średniego ciśnienia w miejscowości Tarnowo Podgórne, ulica Turyńska, Oddział Kaźmierz

1. Zakres zamówienia:

Prowadzenie prac archeologicznych przy budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia w miejscowości Tarnowo Podgórne, ul. Turyńska – 16 sztuk przyłączy PE de 32 mm – każde o długości 10mb, zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków z dnia 13.07.2021 r.

wraz z opracowaniem gabinetowym, uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru oraz ewentualną konserwacją zabytków ruchomych wraz z przekazaniem do odpowiedniej jednostki muzealnej lub organizacyjnej.

2. Termin realizacji

Wymagany czas realizacji zadania i prowadzenia prac: do 01.01.2022 roku

3. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy dostarczać na adres email: przetargi@gen.com.pl do dnia 11.08.2021 r. do godz. 09:00 w tytule „oferta nadzór archeologiczny T.Podgórne”

4. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub posługiwać się do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem osobami posiadającymi uprawnienia archeologiczne (czyli ukończone studia magisterskie na archeologii oraz posiadać co najmniej 12-miesięczne, udokumentowane doświadczenie terenowe). Do oferty należy dołączyć wykaz zadań, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot ogłoszenia w ciągu ostatniego roku oraz kopię dokumentu poświadczającego posiadane uprawnienia archeologiczne -skan.

5. Termin związania z ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert

Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta łączną ceną netto
za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia przetargu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Organizatora przetargu w Sali konferencyjnej,
w terminie do 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

8. Postanowienia dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania oraz unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie
i w każdym zakresie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie również prawo nie dokonania wyboru żadnej oferty.
W razie skorzystania przez Organizatora z powyższych uprawnień Oferentom nie przysługują z tego tytułu wobec Organizatora, żadne roszczenia ani obecnie, ani w przyszłości.

9. Dane kontaktowe
a. Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 61 829 98 80 (pn. – pt., godz. 7:00-15:00).
b. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.).
c. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Tarnowo Podgórne, 04.08.2021 r.

Pliki do pobrania

Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz Mapka z przebiegiem inwestycji.

Polityka cookies

Informujemy, że na naszej stronie używamy plików cookies w celu analizowania ruchu, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika
zgody – do dostosowania ewentualnych treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej. Czytaj więcej >>

Pomoc online