• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Wymagania prawne


Dystrybuowane Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania dotyczące jakości gazu ziemnego określone w PN-C-04753:2002 Gaz Ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej.

Jakość gazów ziemnych dostarczanych Odbiorcom z sieci rozdzielczej powinna być taka, aby:

  1. Urządzenia spalające gaz pracowały prawidłowo dzięki odpowiedniej liczbie Wobbego i odpowiedniemu ciśnieniu przed odbiornikiem gazu,
  2. Spaliny nie zawierały pochodzących z gazu zanieczyszczeń związkami siarki i parami rtęci w ilościach zagrażających zdrowiu Odbiorców i czystości atmosfery,
  3. Nawonienie gazu umożliwiało wykrycie niekontrolowanych upływów gazu z sieci rozdzielczej, instalacji i urządzeń gazowych,
  4. Gaz miał określoną wartość kaloryczną.

do góry