• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Przetargi


1.Przedmiot przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres od dnia 15 listopada 2020 roku do dnia 31 listopada 2021 roku środka o nazwie tetrahydrotiofen (C4H8S), służącego do nawaniania paliwa gazowego w ilości 2300 kg +/- 25%.
Środek nawaniający powinien posiadać następujące parametry:
• zawartość THT: min. 97%.
• temperatura wrzenia: 118ºC - 123ºC”.
• temperatura mętnienia: max. -30 °C.
• wygląd: przezroczysty, bez wytrąceń i zanieczyszczeń.
 
2.Termin realizacji:
Dostawa THT przez okres od dnia 15 listopada 2020 roku do dnia 31 listopada 2021 roku 
 
3.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy przesłać na adres: przetargi@gen.com.pl.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4.Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5.Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6.Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
-do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
-do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin składania ofert na dostawę THT zostaje zmieniony na dzień 16.11.2020 r.
 
 
1.Przedmiot przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres od dnia 15 listopada 2020 roku do dnia 31 listopada 2021 roku środka o nazwie tetrahydrotiofen (C4H8S), służącego do nawaniania paliwa gazowego w ilości 2300 kg +/- 25%.
Środek nawaniający powinien posiadać następujące parametry:
• zawartość THT: min. 97%.
• temperatura wrzenia: 118ºC - 123ºC”.
• temperatura mętnienia: max. -30 °C.
• wygląd: przezroczysty, bez wytrąceń i zanieczyszczeń.
 
2.Termin realizacji:
Dostawa THT przez okres od dnia 15 listopada 2020 roku do dnia 31 listopada 2021 roku 
 
3.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty dostarczać należy przesłać na adres: przetargi@gen.com.pl.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ. 
 
4.Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
5.Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
6.Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
7.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
-do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
-do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8. Dane kontaktowe:
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 

« powrót do listy przetargów
do góry