• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie budowy


Firma G.EN. GAZ ENERGIA ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie i dostawę punktów, zespołów i stacji gazowych.

1.Przedmiot przetargu:
Wykonywanie i dostawa punktów, zespołów i stacji gazowych do Q=300 m3/h.
 
2. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert:  20.05.2020 do godz. 10:00.
 
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.
 
3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
4. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
5. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
6. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
 
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8.. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 03.06.2020 roku.
 
1.Przedmiot przetargu:
Wykonywanie i dostawa punktów, zespołów i stacji gazowych do Q=300 m3/h.
 
2. Miejsce i termin składania ofert
Wymagany termin składania ofert:  20.05.2020 do godz. 10:00.
 
Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.
 
3. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja  przetargowa  w  tym  SIWZ ze wszystkimi załącznikami  umieszczona  została  na  stronie  internetowej  www.gen.com.pl.
 
4. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
5. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w  ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
 
6. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
 
7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ. 
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
 
8.. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu  061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00). 
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Z uwagi na zapytanie jednego z oferentów dotyczących SIWZ na wykonywanie wraz  dostawą punktów, zespołów i stacji gazowych, przedstawiamy poniżej zapytania 
i odpowiedzi:
 
Pytanie 1:
Czy  w punktach Q=16, Q=25 i Q=40 może być zastosowana skrzynka o wymiarach 1000x1000x400?  W SIWZ podane są następujące  wymiary dla Q=16 i Q=25: 1200x725x400, a dla Q=40: 1350x1025x500?
Odpowiedź 1:
Należy stosować wymiary szafek określone w wymaganiach standardowych.
 
Pytanie 2:
Czy punkty Q=60 mają być wyposażone w manometr różnicowy i filtr gazu?  W aktualnych standardach brak  tych elementów. Czy w związku z powyższym mamy ich nie kalkulować?
Odpowiedź 2:
Dla punktów gazowych do 60 m3/h (włącznie) nie stosujemy na układzie wejściowym filtru gazu.
 
Pytanie 3:
Według wcześniejszych standardów punkty powinny być wyposażone w gazomierz  Intergazu.  W aktualnych  podany jest  Metrix. W związku z powyższym, którego producenta gazomierzy należy przyjąć do kalkulacji ofertowej?
Odpowiedź 3:
Zgodnie z przyjętymi standardami, zastosować gazomierz Metrix.
 
 
Pytanie 4:
W SIWZ i wymaganiach standardowych nie ma zapisu dotyczącego stojaków metalowych do punktów Q=16, 25, 40 i 60 m3/h. Czy mają być kalkulowane w ofercie cenowej?
Odpowiedź 4: 
Oferta winna dotyczyć kompletnego, przygotowanego do montażu punktu gazowego wraz 
z metalowymi stojakami. 
Stojak powinien być wykonany z profili stalowych zamkniętych 40x40x2mm. Końcówki stelaża od strony wprowadzanej do gruntu powinny być zakończone płaskownikiem o wymiarach 10x10 cm, który będzie zapobiegać osadzaniu się punktu gazowego w gruncie.   
 
Pytanie 5:
We wszystkich punktach na wylocie są zaworki upustowe, których nie było do tej pory. Czy mają być kalkulowane w ofercie cenowej?
Odpowiedź 5:
Punkty należy wyposażyć w zaworki upustowe zabezpieczone korkiem.
 
Pytanie 6:
Proszę o określenie w której pozycji należy skalkulować uruchomienie i dostawę zespołów gazowych?  W formularzu ofertowym brak jest w/w usługi.
 
Odpowiedź 6:
Uruchomienie i dostawę zespołów gazowych należy skalkulować w cenie ryczałtowej urządzeń, podawanej w formularzu 1.
 
Pytanie 7:
Czy Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie tj. 
- 80% wartości zamówienia po dostawie zespołów gazowych potwierdzone protokołem odbioru, iż przedmiot dostawy został dostarczony zgodnie z arkuszem doboru, 
- 20% wartości zamówienia po uruchomieniu zespołu.
 
Odpowiedź 7:
Umowa nie przewiduje płatności częściowych. 
 
Pytanie 8:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował producenta gazomierza miechowego G40( firma METRIX). Gazomierz G40 firmy Metrix nie występuje na rynku. Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał gazomierze G40 firmy Intergaz bądź Itron?

Odpowiedź 8:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce gazomierza G40 firmy METRIX, gazomierz miechowy G40 firmy INTERGAZ.

Pytanie 9:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował wymiary obudów z dokładnością do 5mm. Niektóre wymiary określone w SIWZ są za małe, żeby pomieścić wymaganą armaturę i urządzenia. Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał obudowy w innych wymiarach przy spełnieniu jednocześnie 2 warunków: zapewnienie swobody dostępu do urządzeń i armatury oraz  nie przekroczenie odchylenia o 40% w stosunku do wymiarów podanych w SIWZ?

Odpowiedź 9:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy o wymiarach nie mniejszych niż określone w SIWZ oraz przekraczających te wymiary do 40% odchylenia w stosunku do wymiarów podanych w SIWZ. 

Pytanie 10:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował zawór do poboru próbek na wylotach wszystkich punktów. Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał zawór do poboru próbek jedynie w punktach powyżej 40m^3?

Odpowiedź 10:
NIE

Pytanie 11:
 Zamawiający w SIWZ zdefiniował wymiary profila (40x40x2) z którego ma zostać wykonany stojak. Czy zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał stojaki wykonane z innych profili niż 40x40x2 bez zakończenia płaskownikiem ? Proponowane rozwiązanie: nogi stojaka z profila zamkniętego 40x30x2 oraz wzmocnienia boczne z kątownika 40x40x3.

Odpowiedź 11:
Zamawiający dopuszcza wykonanie nóg stojaka z profila zamkniętego 40x30x2 oraz wzmocnienia boczne z kątownika 40x40x3.
 
Pytanie 12:
Stacje:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował producenta przelicznika oraz konkretny jego model- MacBAT IV firmy PLUM. Firma PLUM zaprzestała produkcję MacBAT IV, natomiast nowe urządzenie MacBAT V nie ma możliwości pomiaru wymaganych w SIWZ 3 ciśnień. Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał przelicznik MacBAT V z pomiarem jedynie dwóch ciśnień bądź przelicznik firmy COMMON CMK-03 P1 P2 + zewnętrzny przetwornik ciśnienia CPC-03?

Odpowiedź 12:
Proszę o osobną wycenę CMK 03 z dwoma przetwornikami ciśnień oraz zewnętrznym przetwornikiem CPC-03, a także osobno przelicznik MacBat V z dwoma przetwornikami ciśnień  bez oraz z modem wewnętrznym.
Dodatkowo proszę wycenić szafkę telemetryczną według poniższego standardu oraz szafkę z zasilaniem solarnym. Proszę uwzględnić w późniejszej wycenie zamianę CPC-03 CMK 03 z dwoma przetwornikami ciśnień oraz zewnętrznym przetwornikiem CPC-03 na MacBat V z dwoma przetwornikami ciśnień oraz zewnętrznym przetwornikiem. Przy realizacji zamówienia będzie podejmowana decyzja przez GEN.
 
Pytanie 13:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował producenta skrzynki telemetrycznej (PLUM)oraz konkretne modemy jakie ma zawierać. W przypadku konieczności zapewnienia pomiaru trzech ciśnień i wyborze przelicznika CMK-03, nie ma możliwości żeby zaproponowana telemetria działała z przelicznikiem CMK-03 .Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał skrzynkę producenta np. COMMON z innymi modemami niż wskazane w SIWZ m.in. CST/ZE-UPS12/MOXA/SgD – 230V lub CST/ZE-UPS40/CMB?
 
Odpowiedź 13:
Skrzynka telemetryczna powinna być wyposażona w następujące elementy:

1.    Modem IK401 firmy PLUM
2.    Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny CZAK-04 dla urządzeń firmy Common lub interfejs transmisji INT-S3 dla urządzeń firmy Plum
3.    Zabezpieczenie różnicowo – prądowe
4.    Zasilacz 230V AC ->12V DC
5.    Ochronnik przepięcia typu I+II
6.    Podtrzymanie napięcia (opcja dodatkowa lub u dużych klientów ustalane na bieżąco z GEN)
7.    Gniazdo serwisowe 230V

Pytanie 14:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował odległości obudowy zespołu od skrajnych elementów (pkt. 6.3). Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał zespoły z odległościami mniejszymi , przy zapewnieniu swobody dostępu do urządzeń i armatury?
 
Odpowiedź 14:
Nie.

Pytanie 15:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował odległość w rzucie poziomym między przewodem wejściowym a wyjściowym na nie mniejszą niż 40cm. W konstrukcji na zaworach trójdrogowych, które są wskazane w SIWZ jako możliwy wariant, ta odległość jest mniejsza . Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał zespoły z mniejszym rozstawem przewodów wejściowych i wyjściowych niż40 cm?

Odpowiedź 15:
 Nie.

Pytanie 16:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował w zespołach redukcyjno pomiarowych na zaworach trójdrogowych średnice wlotów na DN40(do Q=160 m^3) i wylotu na DN100( Q=300m^3). Proponowane gazomierze rotorowe G100 DN80, występują również w wersji DN50. Zaproponowana konstrukcja była by bardziej ekonomiczna pod względem ceny jak i wymiarów obudowy. Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał zespoły gazowe na zaworach trójdrogowych z minimalną średnicą wlotu  DN50, oraz wylotu max  DN80 ?

Odpowiedź 16:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zespołów gazowych na przyłączu Q=100nm3/h i Q=160 nm3/h z zastosowaniem średnicy wlotu DN50. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zespołów gazowych na przyłączu Q=300 nm3/h z zastosowaniem średnicy wylotu DN80.

Pytanie 17:
Zamawiający w SIWZ zdefiniował w zespołach pomiarowych na zaworach trójdrogowych średnice wlotów/wylotów na DN40(do Q=160 m^3). Czy Zamawiający uzna realizację zamówienia za zgodną z SIWZ, jeżeli oferent będzie dostarczał zespoły gazowe na zaworach trójdrogowych z minimalną średnicą wlotu/wylotu  DN50? Konstrukcja przy wariancie z zaworami trójdrogowymi jest możliwa od średnicy DN50.

Odpowiedź 17:
Zamawiający dopuszcza wykonanie stacji gazowej pomiarowej Q100 i Q=160 nm3 z zastosowaniem średnicy wlotu/wylotu DN50.

Pytanie 18:
W SIWZ i formularzu ofertowym brak jest pozycji „ montaż wydmuchów” . Proszę o informację w, której pozycji należy uwzględnić powyższą usługę?

Odpowiedź 18:
W cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19:
Zamawiający w formularzu ofertowym zamieścił rubrykę dot. kosztu ułożenia przewodu elektroenergetycznego , telemetrycznego i wykonania uziomu otokowego wokół punktu /zespołu gazowego / stacji.
Czy Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, który nie uwzględni w/w kosztów w formularzy ofertowym? Postepowanie dotyczy wykonania i dostawy punktów, zespołów  oraz stacji wraz z ich uruchomieniem bez robót towarzyszących a ujętych w formularzu ofertowym.?

Odpowiedź 18:
Oferent winien uwzględnić wszelkie prace określone w specyfikacji, w tym ujęte w formularzu ofertowym
 
 

« powrót do listy przetargów
do góry